Temeljem članka 9. stavka 3. podstavka 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj: 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21) te članka 7. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj: 3/19), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

 

O D L U K U

o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata

 

I.

            Dozvoljava se produljenje radnog vremena svim ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i Barovi“ na području Grada Vukovara, u zatvorenom i otvorenom prostoru (terase) do 4,00 sata:

-  za dane 17. i 18. studenoga 2023. g.

 

II.

Rad ugostiteljskih objekata s produljenim radnim vremenom iz točke I. ove Odluke, mora biti sukladan Odluci Hrvatskog sabora o proglašenju 18. studenoga kao „Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje“, a kojom je određeno primjereno i dostojanstveno obilježavanje navedenog dana u znak poštivanja na žrtve Vukovara 1991. godine.

 

III.

            Obvezuju se ugostitelji koji će prilagoditi radno vrijeme sukladno točki I. ove Odluke, za poduzimanje svih potrebnih mjera kako ne bi došlo do remećenja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu i oko objekta, na ispunjavanje posebnih uvjeta iz Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“ br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka ("Narodne novine" br. 143/21.)

 

IV.

            Ova Odluka objavit će se sredstvima informiranja Grada Vukovara.

 

 

 

O b r a z l o ž e nj e:

            U dane obilježavanja sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine očekuje se povećan broj posjetitelja u gradu Vukovaru te je potrebno osigurati odgovarajuće ugostiteljske usluge uz naglasak na primjereno i dostojanstveno obilježavanje. Sukladno članku 7. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj: 3/19), odlučeno je kao u točki I. ove Odluke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 335-01/23-01/1
URBROJ: 2196-1-02-23-13

Vukovar, 7. studenoga 2023.

 

Gradonačelnik:

                                                                                                              Ivan Penava, prof.

 

ODLUKA