R E P U B L I K A H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR

Povjerenstvo za donošenje odluka o odabiru korisnika
kadrovskih stambenih jedinica na području Grada Vukovara

KLASA: 371-01/24-01/1
URBROJ: 2196-1-02-24-1
Vukovar, 02. siječnja 2024. godine

O B A V I J E S T

Sukladno odredbi članka 5. stavak 1. Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 12/19, 12/20 i 15/22), prijava za stambeno zbrinjavanje kadrova podnosi se u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2024.g. za tekuću godinu.

 

Predsjednica Povjerenstva
Kristina Bilić, dipl. iur.

OBRAZAC ZA PRIJAVU