U tijeku je ugradnja sustava video nadzora na području Grada Vukovara u cilju podizanja opće sigurnosti ljudi i imovine na javnim površinama. Sustav pokriva 27 lokacija sa ukupno 30 kamera koje omogućavaju prepoznatljivost lica i registarskih oznaka vozila bez obzira na vrijeme snimanja.

            Kako je u proteklom razdoblju došlo do pojave učestalog odbacivanja otpada u okoliš video nadzor će se između ostalog koristiti i u sankcioniranju osoba koje nepropisno odlažu otpad. Pod nadzorom će biti polupodzemni spremnici, zeleni otoci, divlje deponije kao i pristupne ceste prema lokacijama na kojima su divlje deponije.

            Kazna za korisnika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada koji ne postupa sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara 1/18, 4/18, 12/19 ) kreće se u rasponu od 100,00 do 700,00 kn u zavisnosti od vrste prekršaja te će biti naplaćena od strane Komunalca d.o.o. i iskazana na računu za odvoz otpada kao ugovorna kazna.

            U slučaju kršenja odredbi Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara 1/18) nadležno je komunalno redarstvo koje može izreći kazne u rasponu od 500,00 do 2.500,00 kn.