Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dana 14. siječnja 2015. godine Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za odvojeno prikupljanje otpada.
Na objavljeni Javni poziv Grad Vukovar je prema Fondu podnio zahtjev vezano za nabavu dodatne komunalne opreme za opremanje reciklažnog dvorišta "Petrovačka dola" u Vukovaru, te dostavio svu potrebnu dokumentaciju.
U provedenom postupku Fonda utvrđeno je da Grad Vukovar putem dostavljenog zahtjeva zadovoljava propisane uvjete Javnog poziva te isti ispunjava kriterije utvrđene općim aktima Fonda. Utvrđeno je također da će se nabavom predmetne komunalne opreme omogućiti učinkovitije gospodarenje otpadom na području Grada Vukovara, u skladu s osnovnim načelima Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o održivom gospodarenju otpadom, te ciljevima Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.
Sukladno navedenom Fond je dana 21. svibnja 2015. godine donio Odluku kojom se Gradu Vukovaru odobravaju sredstva za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Vukovara.
Oprema koja se nabavlja: 1 komad rolo kontejnera zapremine 32 m³, 1 komad rolo kontejnera zapremine 12 m³ otvoreni se ceradom, 2 komada metalnog kontejnera zatvorenog zapremine 7 m³, 4 komada metalnog kontejnera otvorenog zapremine 7 m³, 1 komad metalnog kontejnera zatvorenog zapremine 5 m³, 2 komada montažnih kontejnera za problematični otpad, 2 komada rampi za ulaz u montažne kontejnere, 1 komad cisterne za otpadna ulja zapremine 1000 l, 2 komada kontejnera za stare baterije zapremine 80 l, 3 komada kontejnera za zauljenu ambalažu i filtere zapremine 80 l, 1 komad ormara za elektronički otpad, 4 komada box paleta, 4 komada posuda za sakupljanje eluata, 1 komad kontejnera za citostatike i citotoksike zapremine 80 l, 1 komad kontejnera za stare lijekove zapremine 80 l, 1 komad ormara za kemikalije, 18 komada sekundarnih spremnika – tankvana, 1 komad crpke nazubljene – ručne, 1 komad kompleta za crpljenje lužina i kiselina, 1 komad ormara za skladištenje zapaljivih tekućina, 1 komad montažnog kontejnera za opremu i alat, 3 komada rampi za ulaz u rolo kontejnere, 1 komad vatrogasnog aparata i 1 komad kontejnera za tekstil zapremine 1,5 m³.
Fond će u sufinanciranju predmetne komunalne opreme sudjelovati sa sredstvima pomoći u visini 80% procijenjene vrijednosti predmetne komunalne opreme čiji opravdani troškovi iznose ukupno 586.408,75 kuna, a najviše u iznosu do 469.127,00 kuna. Grad Vukovar se obvezuje osigurati preostali iznos financijskih sredstava potreban za nabavu predmetne komunalne opreme.