Na temelju točke VI. Odluke o nagradama Grada Vukovara za posebna postignuća učenika i
mentora osnovnih škola na državnim natjecanjima, susretima i smotrama (KLASA:602-01/23-01/22, URBROJ:2196-1-02-23-12), Upravi odjel za obrazovanje, sport i branitelje objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade za posebna postignuća učenika i mentora osnovnih škola na državnim natjecanjima, susretima i smotrama u školskoj godini 2022./2023.

 

Grad Vukovar dodijelit će nagrade učenicima i mentorima osnovnih škola na području grada Vukovara za posebno ostvarene rezultate na državnim natjecanjima, susretima i smotrama iz programa Agencije za odgoj i obrazovanje te Hrvatskog školskog sportskog saveza za školsku godinu 2022./2023.

Pozivaju se sve redovite osnovne škole na području Grada Vukovara, čiji je osnivač Grad Vukovar, da dostave svoje prijedloge za dodjelu nagrade učenicima i mentorima za posebna postignuća na državnim natjecanjima, susretima i smotrama nadležnom Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i branitelje.

Kriteriji nagrađivanja učenika i mentora su za ostvarene rezultate na:

- državnoj razini za natjecanja, susreta i smotri koja su utvrđena aktima Agencije za odgoj i
obrazovanje i Hrvatskog školskog sportskog saveza.

Nagrada se dodjeljuje za državno natjecanje za osvojeno:
- prvo mjesto
- drugo mjesto
- treće mjesto.

Nagrade su:
- novčana nagrada
- pisano priznanje.

Nagrade se mogu dodijeliti učenicima/mentorima (pojedinačni rezultat) i grupama učenika/mentora (skupni rezultat).
Nagrade u obliku novčane nagrade i pisanog priznanja dodjeljuju se učeniku/učenicima i njihovom mentoru/mentorima za osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju.

Novčana nagrada se isplaćuje na račun:
- učenika i njegovog mentora za pojedinačni rezultat ostvaren na državnom natjecanju
- ako učenik ima više mentora, nagrada se mentorima dijeli na jednake dijelove.

Visinu novčane nagrade koja se isplaćuje učeniku i mentoru na osobni račun Odlukom utvrđuje Gradonačelnik.

Novčana nagrada se isplaćuje na račun škole za skupni rezultat ostvaren na državnom natjecanju:
- sukladno aktima Agencije za odgoj i obrazovanje
- sukladno aktima Hrvatskog školskog sportskog saveza.

Visinu novčane nagrade koja se isplaćuje na račun škole Odlukom utvrđuje Gradonačelnik.

Novčana nagrada se isplaćuje na račun mentora za skupni rezultat ostvaren na državnom natjecanju:
- sukladno aktima Agencije za odgoj i obrazovanje
- sukladno aktima Hrvatskog školskog sportskog saveza
- ako ima više mentora, nagrada se mentorima dijeli na jednake dijelove.

Visinu novčane nagrade koja se isplaćuje mentoru/mentorima na osobni račun Odlukom utvrđuje Gradonačelnik.

Škola je dužna uplaćena sredstva nagrade za skupni rezultat ostvaren na državnom natjecanju utrošiti za potrebe nagrađene ekipe te o tome podnijeti Izviješće nadležnom odjelu za obrazovanje.
Istom učeniku i mentoru može se dodijeliti nagrada za samo jedan i to najviše rangirani rezultat natjecanja.

Prijedlog za dodjelu nagrade učeniku i mentoru (pojedinačni rezultat) te školi za ostvareni rezultat grupe učenika i mentora (skupni rezultat) podnosi škola te isti mora biti pisano obrazložen i dokumentiran, a dokumentacija mora sadržavati:

- naziv i sjedište predlagatelja, OIB, žiro-račun
- ime i prezime učenika, OIB, razred, žiro-račun
- ime i prezime mentora, OIB, žiro-račun
- razinu i naziv državnog natjecanja
- ostvareni rezultat na državnom natjecanju (preslika diplome-priznanja).

Prijedlog za dodjelu nagrade učenicima i mentorima mora biti potpun, a ukoliko je nepotpun i ne sadrži dovoljno podataka da bi se o njemu moglo odlučivati, nadležni odjel za obrazovanje može zatražiti dopunu prijedloga s naznakom roka za dopunu podataka.

Prijedlog koji nije podnesen u skladu s odredbama odluke neće se uzimati u razmatranje, a predlagatelj nema pravo podnijeti prigovor.

Prijedloge koji su u skladu s odlukom, obrađuje nadležni odjel za obrazovanje te nakon njihove obrade, dostavlja prijedlog Gradonačelniku za donošenje odluke o nagradama učenicima i mentorima.

Pozivom se utvrđuju uvjeti za dodjelu nagrade, postupak predlaganja za dodjelu nagrade, rok za dostavu prijedloga za dodjelu nagrade, a isti se objavljuje i na službenim internetskim stranicama Grada Vukovara.

Ovaj Poziv se dostavlja svim osnovnim školama, čiji je osnivač Grad Vukovar.

Rok za dostavu prijedloga za dodjelu nagrade je 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog poziva na službenim internetskim stranicama Grada Vukovara.

Dokumentaciju prijedloga za dodjelu nagrade dostaviti na adresu:

GRAD VUKOVAR
dr. Franje Tuđmana 1
32000 VUKOVAR

s naznakom „Nagrade učenicima i mentorima“ poštom ili osobnom predajom u pisarnicu Grada Vukovara (ured br. 1) u zatvorenoj omotnici.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK 

KLASA:602-01/23-01/22 
URBROJ:2196-1-02-23-13

U Vukovaru, 14. studenoga 2023.

PROČELNIK:
dr.sc. Darko Dimić