KLASA: 112-01/21-01/6
URBROJ: 2196/01-02-21-1
Vukovar, 02. lipnja 2021. godine

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/3-20-139 od 23. srpnja 2020. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-Program zapošljavanja žena – faza 2“, kodni broj UP.02.1.1.13.0211, od 04. rujna 2020. godine te članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19,) i članka 47. stavka 3., točke 31. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj: 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18,2/18-pročišćeni tekst i 7/19-Odluka USRH,) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

 

O G L A S


za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radi zamjene odsutne radnice u projektu Grada Vukovara „Pokloni mi osmijeh II“, a u okviru Poziva „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – faza II“ - za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radi zamjene odsutne radnice u Grad Vukovar, Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, za potrebe provedbe aktivnosti u projektu Grada Vukovara „Pokloni mi osmijeh II“, na radno mjesto: Radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju:
1. Broj traženih radnica: 1 osoba
2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – do povratka odsutne radnice, a najduže do 31.10.2021. godine, odnosno do završetka projektnih aktivnosti
3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
4. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području grada Vukovara

5. Opis poslova:
- pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
- pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
- pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
- pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
- pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava
lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
-pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
-pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

6. Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo.

Ciljane skupine Poziva:
Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

7. Prijavi na Oglas kandidatkinje su dužne priložiti
- prijava (obrazac prijave možete preuzeti na web-stranici Grada Vukovara ispod objave
Oglasa ili preuzeti u Gradu Vukovaru, kod portira),
- životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja),
- preslika osobne iskaznice,
- preslika dokaza o najvišoj razini obrazovanja,
- osobe bez škole dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu da nemaju završenu osnovnu
školu,
- potvrdu izdanu od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih
osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Oglasa),
- dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdane od Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje).
Isprave koje se prilažu u preslici potrebno je prije potpisivanja Ugovora o radu predočiti u izvorniku.
Osobe koje se prijavljuju na Oglas dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:
Grad Vukovar, Povjerenstvo za provedbu Oglasa – Radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar, putem pošte ili osobno, u roku od 8 dana, od dana objave Oglasa na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj kuverti, s naznakom: „ZA OGLAS – POKLONI MI OSMIJEH II - ZAMJENA – NE OTVARATI“
Podnositeljice su u Prijavi dužne naznačiti kojoj ciljanoj skupini pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu i sl.).

Oglas će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Vukovar, službenoj stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr te na Oglasnoj ploči Grada Vukovara.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas.

S kandidatkinjama koje ispunjavaju formalne uvjete bit će obavljen razgovor (intervju).

Kandidatkinje će o terminu održavanja razgovora (intervjua) biti obaviještene najkasnije 5 dana prije održavanja razgovora (intervjua).

 

GRADONAČELNIK:
Ivan Penava, prof.

OBRAZAC PRIJAVE...