REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 551-06/24-01/1
URBROJ: 2196-1-02-24-14
Vukovar, 03. lipnja 2024.

Na temelju Odluke o financiranju, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA:984-01/23-01/29; URBROJ: 524-07-02-01-01/1-24-26 od 07. ožujka 2024.), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027. u okviru projektnog prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije – Pokloni mi osmijeh IV“ kodni broj SF.3.4.11.01.0180 i članka 47. stavka 3., točke 31. Statuta grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj: 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18-pročišćeni tekst i 7/19 – Odluka Suda Republike Hrvatske 3/20, 3/21 i 15/22), gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje:

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KRAJNJE KORISNIKE PROJEKTA
„ZAŽELI – prevencija institucionalizacije Pokloni mi osmijeh IV“

Odlukom o financiranju, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, Gradu Vukovaru odobrena su bespovratna sredstava za provedbu projekta „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije - Pokloni mi osmijeh IV“ (dalje u tekstu: projekt). Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom (18 i više godina) u svakodnevnom životu i to kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština čime se pridonosi njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu te osiguravanju prava na život u zajednici.

Prijaviti se mogu:

1. OSOBE STARIJE OD 65 GODINA
• koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva, a čiji mjesečni prihodi:
- za samačka kućanstva ne prelaze iznos od 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije toga ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
- za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije toga ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
- za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije toga ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
• a koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge - uslugu pomoći u kući, boravka,  organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.
(Napomena: na dvočlano kućanstvo se ne primjenjuje uvjet da obje osobe u kućanstvu moraju biti pripadnici ciljne skupine ovog Poziva. U slučaju da nisu, pružanje usluge je prihvatljivo samo za onu osobu koja je pripadnik ciljne skupine).

2. ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM (koje imaju 18 i više godina na dan ulaska u
projektnu aktivnost) koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
• koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su  svi članovi višečlanog kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva
• koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta - oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja,
•koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent
• čiji roditelj i drugi član obitelji nema priznato pravo na status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.
(Napomena: na dvočlano kućanstvo se ne primjenjuje uvjet da obje osobe u kućanstvu moraju biti pripadnici ciljne skupine ovog Poziva. U slučaju da nisu, pružanje usluge je prihvatljivo samo za onu osobu koja je pripadnik ciljne skupine).

Pozivaju se zainteresirane osobe koje zadovoljavaju navedene uvjete i žele primati uslugu potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom u svakodnevnom životu, financirane iz Programa „Zaželi-prevencija institucionalizacije“ Ref.br.:SF.3.4.11.01., na podnošenje prijava za iskaz interesa za uključivanje u predmetni projekt.

Prijave se podnose na obrascu za iskaz interesa - uključivanje u projekt objavljenom uz ovaj Javni poziv, predajom dokumentacije u pisarnicu Grada Vukovara (ured broj 1), Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar ili putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. u roku od 90 (devedeset) dana od dana objave ovog Javnog poziva.
Uz popunjen obrazac za iskaz interesa - uključivanje u projekt potrebno je priložiti i sljedeće dokaze pripadnosti ciljnoj skupini:

Za osobe starije od 65 godina:
- Presliku osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,
- Potvrda porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za zadnji dostupni mjesec koji je dostupan u evidenciji Porezne uprave (u slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti i za svakog člana kućanstva)
- Izjavu pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (na propisanom obrascu, javno objavljenom uz Javni poziv)

Za odrasle osobe sa invaliditetom:
- Presliku osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,
- Potvrdu o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti
- Izjavu pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (na propisanom obrascu, javno objavljenom uz ovaj Javni poziv)

Prijave za iskaz interesa na ovaj Javni poziv koje pristignu nakon navedenog roka od 90 (devedeset) dana od dana objave istoga, a u roku trajanja provedbe projekta ZAŽELI-prevencija institucionalizacije Pokloni mi osmijeh IV, će se zaprimati kako bi se i tijekom provedbe projekta prijavitelji mogli naknadno uključivati u projekt, ako se za to ukaže mogućnost.

Osobe zadužene za informacije vezane za projekt: Ivana Brežnjak, voditeljica projekta, telefon: 032/616-442 i asistent na projektu Renato Posavčić telefon 032/616-443.

Prijava za iskaz interesa na ovaj Javni poziv služi u svrhu utvrđivanja potreba i broja potencijalnih korisnik/ca koji ispunjavaju uvjete u projektu Zaželi-prevencija institucionalizacije“ SF.3.4.11.01., kodni broj: SF.3.4.11.01.0180, „ZAŽELI-prevencija
institucionalizacije Pokloni mi osmijeh IV“ te prijavitelj podnošenjem prijave za iskaz interesa nije automatski uključen u predmetni projekt.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava

DOKUMENTI:

  1. OBRAZAC ZA PRIJAVU
  2. IZJAVA O ČLANOVIMA KUĆANSTVA