Temeljem članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13. - službeni pročišćeni tekst, 144/12., 137/15. - službeni pročišćeni tekst, 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 47. stavka 3. točke 4. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 –pročišćen tekst, 7/19 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20 i 3/21) i Odluke KLASA: 944-15/21-01/36, URBROJ: 2196/01-02-21-2 od 11. kolovoza 2021. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup pokretnih kućica u vlasništvu Grada Vukovara radi prodaje na javnim površinama


Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup 7 pokretnih kućica u vlasništvu Grada Vukovara radi prodaje, odnosno radi obavljanja trgovačkih i ugostiteljskih djelatnosti na javnoj površini u Gradu Vukovaru. Kućice koje su predmet zakupa postavljene su na javnoj površini kod hotela „Dunav“ uz parking prostor, i to:
1. kućica br. 4, dimenzija 2m x 2m,
2. kućica br. 5, dimenzija 2m x 2m,
3. kućica br. 2, dimenzija 2m x 2m.
4. kućica br. 6, dimenzija 2m x 2m.
5. kućica br. 3, dimenzija 2m x 2m,

6. kućica br. 1, dimenzija 3m x 2m,
7. kućica br. 2, dimenzija 3m x 2m.

2. CIJENA ZAKUPNINE I TRAJANJE ZAKUPA
Početna cijena zakupnine za zakup pokretne kućice iznosi 400,00 kn mjesečno ( bez PDV-a ).
Zakupnina ne sadrži zakonom propisani porez koji je dužan preuzeti zakupnik.
Kućice se daju u zakup najduže do 20. studenog 2021. godine.

3. SUBJEKTI KOJI MOGU SUDJELOVATI NA NATJEČAJU
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje tražene djelatnosti. Ukoliko je kao najpovoljniji ponuditelj izabrana fizička osoba, bez registrirane djelatnosti, obvezna je u roku 15 dana od dana primitka odluke o izboru dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti, u protivnom gubi pravo na sklapanje ugovora o zakupu.

4. JAMČEVINA
Ponuditelji koji sudjeluju na Natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početnog iznosa mjesečne zakupnine (bez PDV-a).
Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Vukovara IBAN HR7525000091851800005, model 24, poziv na broj 5738 – OIB.
Ponuditelju koji ne uspije sa svojom ponudom uplaćena će se jamčevina vratiti o roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu s najpovoljnijim ponuditeljem. Odabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u zakupninu.
Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustajanja od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

5. SADRŽAJ PONUDE
Pisana ponuda mora sadržavati:
1. popunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj (obrazac se nalazi u privitku natječaja na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr ili ga ponuditelj može preuzeti u prostorijama Grada Vukovara, ured br. 15),
2. preslika domovnice za fizičke osobe državljane Republike Hrvatske i preslika dokumenta kojim se dokazuje državljanstvo države članice Europske unije
3. preslika obrtnice ako je ponuditelj obrtnik, odnosno preslika rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe. Za pravne osobe registrirane u državama članicama Europske unije ispravu o upisu u poslovni, sudski, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, koja ne smije biti stariji od šest mjeseci od dana objave natječaja.
4. dokaz o uplati jamčevine,
5. potvrda o nepostojanju dospjelog nepodmirenog dugovanja prema Republici Hrvatskoj i Gradu Vukovaru koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave ovoga javnoga prikupljanja ponuda,
6. presliku broja tekućeg ili žiro računa ponuditelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine u slučaju da isti nije najpovoljniji ponuditelj,
7. izjavu ponuditelja da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, da njegova ponuda ostaje na snazi 30 dana od dana otvaranja ponuda te da će, ako njegova ponuda bude prihvaćena, u ovom roku sklopiti ugovor s Gradom Vukovarom.

Napomena:
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je neki od dokumenata na stranom jeziku, ponuditelj obavezno uz izvornik dokumenta mora priložiti i njegov ovjereni prijevod na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača. U ponudi se ne smije ništa prepravljati, jer će se takva ponuda smatrati nevaljanom i neće se razmatrati. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
Gradonačelnik zadržava pravo poništiti Natječaj u svako doba prije donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

Za pokretne kućice za koje ne bude podnesena niti jedna ponuda, odnosno za koju ne bude sklopljen ugovor, natječaj ostaje otvoren do podnošenja prve ponude koja udovoljava uvjetima natječaja a najduže do 20. studenog 2021. godine, uz obvezu plaćanja početne cijene iz točke 2. ovoga Natječaja.

6. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu.
U slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio sljedeću najvišu mjesečnu zakupninu.
Ako dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu mjesečne zakupnine, usmenim nadmetanjem između tih ponuditelja utvrdit će se najviša ponuđena zakupnina.

7. SKLAPANJE UGOVORA
Za provedbu postupka provedbe ovog javnog natječaja zadužen je nadležni Upravni odjel za prostorno uređenje i imovinu. Nadležni odjel dostavlja gradonačelniku prijedlog o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, temeljem kojeg prijedloga gradonačelnik donosi Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o zakupu najkasnije u roku 30 dana od dana kada je primio pisanu obavijest o izboru, u suprotnom gubi pravo na povrat jamčevine, a pravo na zaključivanje ugovora o zakupu ima sljedeći najpovoljniji ponuditelj.

8. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA
Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr i na oglasnoj ploči Grada Vukovara, zaključno sa 23. kolovoza 2021. godine.
Danom predaje ponude smatra se dan predaje ponude u pisarnicu Grada Vukovara, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.
Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici putem pisarnice Grada Vukovara ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Grad Vukovar,
Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar,
s naznakom "Ponuda za zakup pokretnih kućica – ne otvarati"

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 25. kolovoza 2021. godine u 09:00 sati.
Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu kod javnog bilježnika, uz prethodnu najavu radi osiguranja pridržavanja epidemioloških mjera.

9. ZAVRŠNE ODREDBE
Sve dodatne informacije u svezi predmetnog Natječaja mogu se dobiti u Gradu Vukovaru, Dr. Franje Tuđmana 1, Upravni odjel za prostorno uređenje i imovinu (ured br. 15), svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 14.00 sati i na broj telefona: 032/456-590.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 944-15/21-01/36
URBROJ: 2196/01-02-21-3
Vukovar, 11. kolovoza 2021. godineGradonačelnik
Ivan Penava, prof.

TEKST NATJEČAJA

OBRAZAC PRIJAVE NA NATJEČAJ