DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II
KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 46
VUKOVAR
KLASA: 112-01/22-02/04
URBROJ: 2196/01-JT-5-05-22-01
Vukovar, 07. veljače 2022.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 51. i članka 67. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II (KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-18-01) i članka 7.  Pravilnika o radu (KLASA:601-04/16-01/01, URBROJ:2196/01-JT-5-05/01), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II na svojoj 51. sjednici donijelo je Odluku (KLASA:601-02/22-05-3/03,URBROJ:2196/01-JT-5-05-22-04) od 07. veljače 2022. godine o raspisivanju natječaja:

 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA:

 

POMOĆNI KUHAR (m/ž):

 • dva (2) izvršitelja za rad na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) u sklopu projekta „Vrtić za bolji život“, u trajanju od 20 mjeseci

Natječaj za radno mjesto se provodi u sklopu projekta „Vrtić za bolji život“ UP.02.2.2.16.0171 koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt se provodi kroz Poziv „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”. Cilj projekta je unapređivanje usluga vukovarskih dječjih vrtića kroz produljenje radnog vremena vrtića te uspostava bolje ravnoteže poslovnog I obiteljskog života.

Uvjeti:

 • osnovna škola,
 • radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 ,94/13, 98/19).

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, broj telefona i e-mail adresa).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pismenu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta (ne stariju od 6 mjeseci) sukladno članku 25. stavku 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • preslika domovnice,
 • preslika osobne iskaznice
 • elektronski ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Opis poslova za radno mjesto pomoćni kuhar sadržan je u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vukovar II, objavljenom na mrežnoj stranici Vrtića: http://www.dvvukovar2.hr/dvvu/files/docs/618c49c684ddc9.21103960Pravilnik%20o%20unutarnjem%20ustrojstvu%20i%20na%C4%8Dinu%20rada%20Dje%C4%8Djeg%20vrti%C4%87a%20Vukovar%20II.pdf

U skladu s člankom 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) prijaviti se mogu kandidati oba spola koji ispunjavaju gore navedene uvjete. Izrazi koji se koriste u tekstu natječaja, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i jednako su primjenjivi i na ženski i na muški rod.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema  članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03 i 148/13),  članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN  157/13, 152/14 i 39/18) i drugim posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. i članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je  dostaviti dokaze iz stavka  1. članka 103. navedenog Zakona.

Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražite na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Prijave na natječaj šalju se poštom ili se osobno donosi poslodavcu u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

Dječji vrtić Vukovar II

K. A. Stepinca 46, Vukovar

s naznakom „Natječaj za pomoćnog kuhara“

Natječaj se objavljuje 07. veljače 2022. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na službenoj stranici Grada Vukovara (http://www.vukovar.hr), mrežnim stranicama (http://www.dv-vukovar2.hr/index.php/dokumenti/natjecaji) i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Vukovar II i traje od 08.02.-15.-02.2022.

Nakon isteka roka provodi se postupak izbora prijavljenih kandidata.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune, nepravodobne i nepotpisane prijave se neće razmatrati.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Dječji vrtić Vukovar II, kao voditelj obrade, prikupljene podatke, na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

Dječji vrtić Vukovar II s osobnim podacima, postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Povjerenstvo za provedbu natječaja provest će  pisano testiranje koje se sastoji od provjere znanja, vještina i sposobnosti kandidata. Na  provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Ako kandidat/kinja ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj.

O terminima testiranja i pravnim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja, kao i rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Vukovar II (http://www.dv-vukovar2.hr/index.php/dokumenti/natjecaji).

Radi zaštite osobnih podataka, rezultate, obavijesti i slično ćemo objaviti u obliku inicijala i, ukoliko bude potrebno, datuma rođenja.

 

Predsjednica Upravnog Vijeća

Marina Vlajčić, mag. iur.