REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA MITNICA
VUKOVAR
KLASA: 112-02/22-01/03
URBROJ: 2196-1-6-22-01
U Vukovaru, 24.03.2022.

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), ravnateljica Osnovne škole Mitnica, Vukovar raspisuje

 

N A T J E Č A J

  za popunu radnog mjesta UČITELJ RAZREDNE NASTAVE (M/Ž) u Područnoj školi u Sotinu, 1 izvršitelj (m/ž),

puno radno vrijeme 40 sati tjedno, na određeno vrijeme (radi zamjene)

 

UVJETI:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete utvrđene člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. Životopis

2. Dokaz o državljanstvu

3. Dokaz o stručnoj spremi

4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

5. Elektronički zapis staža ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od dana objave natječaja)

U prijavi na natječaj potrebno je navesti e-mail adresu na koju će kandidatu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu testiranja.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.

Kandidat koji bude izabran na natječaju, dužan je dostaviti izvornike traženih isprava prije sklapanja ugovora o radu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je, za potrebe natječaja, priložiti isprave u izvorniku, kojima se dokazuje pravo prednosti pri zapošljavanju. Nakon završetka natječajnog postupka, kandidatu će se vratiti isprave.

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju iz članka  103. stavka 1. navedenog Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju iz članka  stavka 1. članka 49. navedenog Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Natječaj je objavljen 24. ožujka 2022. na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i mrežnoj stranici OŠ Mitnica i traje do 1. travnja 2022.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete iz natječaja bit  će vrednovani u skladu s odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ Mitnica. Pravilnik je dostupan na mrežnoj stranici OŠ Mitnica pod rubrikom „Dokumenti škole“ („Pravilnici“) – poveznica: http://os-mitnica-vu.skole.hr/dokumenti_kole/pravilnici 

Nakon proteka roka za prijavu na natječaj, provest će se postupak vrednovanja kandidata koje provodi Povjerenstvo za vrednovanje kandidata.

Kandidati će o datumu i vremenu procjene biti obaviješteni na mrežnoj stranici Škole pod rubrikom „Oglasna ploča“ i mailom i na e-mail adresu koju su naveli u prijavi, najkasnije tri dana prije održavanja procjene. Za kandidata koji ne pristupi navedenim provjerama, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati će o izboru biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnim stranicama Škole, a iznimno ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu izvješćuje pisanom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Prijavom na natječaj kandidat daje suglasnost OŠ Mitnica za obradu osobnih podataka u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Prijave sa potrebnim dokumentima poslati na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA MITNICA

Fruškogorska 2, 32000 Vukovar

 

                                                                                                             Ravnateljica

                                                                                                Dubravka Lemac, mag.gl.ped.