DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I
Eugena Kvaternika 27
VUKOVAR

KLASA: 112-01/22-01/1
URBROJ: 2196/1-13-04-22-50
Vukovar, 11. srpnja 2022.

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službeno glasilo „Narodne novine“ broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) i članaka 6. do 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Vukovar I od 30. listopada 2014. i Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu od 29. travnja 2016. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar I, na svojoj 78. sjednici održanoj 11. srpnja 2022., raspisujeNATJEČAJZa obavljanje poslova

SPREMAČICE
- jedan (1) izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, kao zamjena za bolovanje


UVJETI ZA RADNO MJESTO:
Završena osnovna škola.


Za spremačicu može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službeno glasilo „Narodne novine“ broj 10/97.,107/07., 94/13. i 98/19.) i članka 8. stavka 1. točke 9. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Službeno glasilo „Narodne novine“ broj 133/97.).
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službeni vjesnik „Narodne novine“ broj 10/97.,107/07., 94/13., 98/19. 57/22.)

Kandidati uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu, u originalu ili neovjerenoj preslici:
- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
- kao dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dostavljaju se sljedeći dokumenti (ne stariji od 6 mjeseci):
- a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- c) potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- preslika osobne iskaznice, domovnice, vojne iskaznice ili putovnice
Opis poslova za radno mjesto spremačice sadržan je u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vukovar I.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Na Natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti sukladno članku 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Službeni vjesnik „Narodne novine“ broj 121/17. i 98/19.), uz prijavu na natječaj, dužan/a je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostavi i dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koje može naći na internetskoj stranici resornog Ministarstva https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražite na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Službeni vjesnik „Narodne novine“ broj 157/13., 152/14. i 39/18.), dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i, uz ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovog Natječaja, priložiti dokaz o invaliditetu sukladno članku 9. stavak 2. i stavak 3. odnosno dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (pravni akt o prestanku radnog odnosa: odluka, obavijest, sporazum), sukladno stavku 18. i stavku 19. ovog Zakona.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 48.f stavak 1. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Službeni vjesnik „Narodne novine“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95. i 108/96. - Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, broj 82/01. i 94/01. - Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, broj 103/03. i 148/13.), pod uvjetom da nema kandidata koji ostvaruju prednost temeljem ZOPHBDR, uz ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovog Natječaja, obvezni su priložiti i dokaz o priznatom statusu prednosti (potvrda nadležnog Ureda državne uprave) te pisanu izjavu da predmetno pravo već nisu ostvarili prilikom zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme.
Povjerenstvo za provedbu natječaja, a koju imenuje ravnatelj DV Vukovar I, provest će pisano testiranje a koje se sastoji od provjere znanja, vještina i sposobnosti kandidata/kinje.
Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
O vremenu i načinu testiranja kao i pravnim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja, kandidati će biti obaviješteni na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Vukovar I http://www.djecjivrticvukovar1.hr/index.php/dokumenti/natjecaji, najmanje tri dana unaprijed prije održavanja provjere znanja i sposobnosti.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Vukovar I kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Radi zaštite osobnih podataka, rezultate, obavijesti i slično ćemo objaviti u obliku inicijala i datuma rođenja.
Ukoliko se na natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju formalne uvjete, Povjerenstvo za provedbu natječaja može izabrati i drugu osobu sukladno članku 26. stavka 5.-6. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju.
O rezultatima testiranja kao i izboru kandidata, kandidati će biti obaviješteni javnom objavom na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Vukovar I http://www.djecjivrticvukovar1.hr/index.php/dokumenti/natjecaji.
Dostava odluke o prijemu svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave odluke na mrežnim stranicama Dječji vrtić Vukovar I.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu Dječji vrtić Vukovar I, E. Kvaternika 27, 32000 Vukovar, s naznakom: „Za natječaj za spremačicu“.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Natječaj traje od 11.-19.7.2022.
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati, a protiv navedene obavijesti nema se pravo prigovora.


Predsjednica Upravnog vijeća
Kristina Kuraja