REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA
V U K O V A R
KLASA: 112-01/22-01/29
URBROJ: 2196-01-02-22-01
U Vukovaru, 26. rujna 2022.g.


Mrežne stranice i oglasne ploče:
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
OŠ Dragutina Tadijanovića, Vukovar
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), ravnateljica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića Vukovar, Lidija Miletić prof., dana 26. rujna 2022. objavljujeN A T J E Č A J
za popunu radnog mjestaUČITELJ/ICA KLAVIRA - 1 izvršitelj
na nepuno (20 sati tjedno)
određeno radno vrijemeUVJETI :

Uz opće uvjete o zasnivanju radnog odnosa sukladno Zakonu o radu kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete utvrđene člankom 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19, 75/20).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

- životopis ,
- dokaz o državljanstvu,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu čl. 106. Zakona o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci),
- elektronski ispis staža ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od dana objave natječaja).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati/kinje moraju navesti e-mail adresu na kojima će im biti dostavljena obavijest o datumu, vremenu, mjestu i načinu procjene odnosno testiranja.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja sa popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja sa popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijavom na natječaj kandidati/kinje daju privolu za obradu osobnih podataka koji su navedeni u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim i oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i OŠ Dragutina Tadijanovića, Vukovar.
Natječaj je objavljen dana 26. rujna 2022.g. i vrijedi do 4. listopada 2022.g.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Nakon proteka roka za prijavu na natječaj, provest će se dva postupaka vrednovanja kandidata koje provodi Povjerenstvo za vrednovanje kandidata: pismeno testiranje i usmeni razgovor prema literaturi:
4. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (uz izmjene i dopune NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20.)
5. Nastavni plan i program za osnovne glazbene i osnovne plesne škole
6. Zakon o umjetničkom obrazovanju ( NN 130/11)


O izboru kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnim stranicama škole.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu s naznakom „za natječaj“:

Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, 204. vukovarske brigade 24a, 32 000 VukovarRavnateljica: Lidija Miletić, prof.