KLASA: 112-02/22-01/13
URBROJ: 2196-1-22-138
Vukovar, 23. rujna 2022. godine

Na temelju Oglasa za zasnivanje radnog odnosa određeno vrijeme od 6 mjeseci za provođenje aktivnosti projekta „Pokloni mi osmijeh III“ u sklopu Poziva „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III“ na području grada Vukovara, KLASA:112-02/22-01/13, URBROJ: 2196-1-02-22-1, objavljenog na službenim stranicama Grada Vukovara, internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Vukovar, izvršene obrade i analize zaprimljenih prijava te izvršenog motivacijskog razgovora (intervjua) s kandidatkinjama koje su dostavile potpune i pravodobne prijave te dostavljene rang liste na temelju bodova dobivenih na motivacijskom razgovoru, Povjerenstvo donosi sljedeću:O D L U K U
o odabiru kandidatkinjaI.
Na radno mjesto: Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama, izabrane su sljedeće kandidatkinje:

R.B. IME I PREZIME
1. BILJANA BOCKA
2. NADA UREMOVIĆ
3. GORDANA MIJATOVIĆ
4. SENKA EDELINSKI
5. MARA HERMAN
6. KATA DROZDEK
7. JELICA NOTA
8. DUŠANKA PRANJIĆ
9. ANĐA PAVLOVIĆ
10. ĐURĐA BÜRGER
11. RENATA LUKINAC
12. VESNA OGRIZOVIĆ
13. VESNA BAKULA
14. RENATA TOMIĆ
15. MARIJA RADMILOVIĆ
16. VESNA POPROCKI
17. DUŠANKA SEBELEDI
18. MIRJANA ILINČIĆ
19. SANJA PETROVIĆ
20. VESNA MIŠIĆ
21. MIRJANA PINDRIĆ
22. SNEŽANA GRNJA
23. KATICA PUŠAK
24. BRANKA MARTINOVIĆ
25. ANA PULJA
26. RENATA IRENA MANDIĆ
27. LJILJANA EDELINSKI
28. SANDRA TOKIĆ
29. ANDREA OMERAGIĆ
30. BRANKA GERE
31. ZDENKA RADOŠEVIĆII.

Kandidatkinje su odabrane na temelju kriterija iz otvorenog Trajnog poziva koji su unaprijed određeni Uputama za prijavitelje projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16), a to su:
- nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u okviru kojih je prijavitelj/partner dužan dati prednost teže zapošljivim/ranjivim skupinama u lokalnoj zajednici.


III.

U slučaju prekida radnog odnosa ili odustanka neke od kandidatkinja s popisa, odabrat će se sljedeća kandidatkinja s rang liste.IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti na službenim stranicama Grada Vukovara i Oglasnoj ploči Grada Vukovara.


Predsjednik Povjerenstva:
Josip Paloš, mag.iur.