Temeljem članka 47. stavak 3. točke 4. Statuta Grad Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09., 7/11., 4/12., 7/13., 7/15., 1/18., 2/18.- pročišćeni tekst i 7/19.- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup prodajnih mjesta (klupa)
na gradskoj tržnici Vukovar

Članak 1.
Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup prodajnih mjesta (klupa) na Gradskoj tržnici Vukovar (Olajnica 20, Vukovar) radi prodaje na malo poljoprivrednih i drugih proizvoda.
Prodajna mjesta podijeljena su prema vrsti robe koja se prodaje na:
A. zelena tržnica (prodajna mjesta broj 1 do 81),
B. tržnica za ostale proizvode- zanatski proizvodi i proizvodi domaće radinosti, cvijeće i svijeće, odjeća i obuća, plastiku i metal (prodajna mjesta broj 82 do 100),
C. prodajna mjesta (rashladne vitrine) u zatvorenom dijelu tržnice- za mlijeko i mliječne proizvode mjesta, jaja, suhomesnate proizvode i sl. ( brojevi 1-14.)
Plan prodajnih mjesta objavljen je na web stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr i na oglasnoj ploči Gradske tržnice Vukovar.

Članak 2.
Prodajna mjesta iz članka 1. ovog Natječaja daju se u zakup na rok od 1 godine, uz mogućnost produženja bez provedbe javnog natječaja.
Prodajna mjesta temeljem ovog natječaja daju se u zakup u blokovima (skup klupa) kako slijedi (fiksni tečaj konverzije 1 EUR= 7,53450 HRK):
- blokovi klupa broj 1-4, 9-12, 17-20, 25-28, 33-36 i 37-40 po početnoj cijeni godišnjeg zakupa u iznosu od 16.274,52 kn (2.160,00 EUR) po bloku;
- blokovi klupa broj 45-46, 56-57 i 60-61 po početnoj cijeni godišnjeg zakupa u iznosu od 8.137,26 kn (1.080,00 EUR) po bloku;
- blokovi klupa broj 5-6, 7-8, 13-14, 15-16, 21-22, 23-24, 29-30, 31-32, 41-42, 43-44, 47-48, 52-53 i 54-55 po početnoj cijeni godišnjeg zakupa u iznosu od 4.520,70 kn (600,00 EUR) po bloku;
- blok klupa broj 49-51 po početnoj cijeni godišnjeg zakupa u iznosu od 12.205,89 kn (1.620,00 EUR) za blok.
Preostale klupe temeljem ovog natječaja daju se u zakup pojedinačno i to:
- klupe broj 64, 68, 72, 76, 82, 86, 91, 96, 97, 98, 99 i 100 po početnoj cijeni godišnjeg zakupa u iznosu od 4.068,63 kn (540,00 EUR) po klupi;
- klupe broj 58, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94 i 95 po početnoj cijeni godišnjeg zakupa u iznosu od 2.260,35 kn (300,00 EUR) po klupi;
- prodajna mjesta (rashladne vitrine) broj 1-14 po početnoj cijeni godišnjeg zakupa 4.520,70 kn (600,00 EUR) po prodajnom mjestu.

Članak 3.
Pravo prijave na Natječaj imaju:
- fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,
- strani državljani kojima je izdana poslovna dozvola,
- pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i
- inozemne pravne osobe koje su u Republici Hrvatskoj osnovale podružnicu,
ako su registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predviđena za mjesto za koje se natječu, pod uvjetom da nemaju nepodmirenu dospjelu obvezu prema državnom proračunu i Gradu Vukovaru, osim ako je posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i fizička ili pravna osoba se pridržava rokova plaćanja.

Članak 4.
Prijavitelji koji sudjeluju na Natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početnog iznosa godišnje zakupnine i uplaćuje se posebno za svako prodajno mjesto (blok ili klupa), ako prijavitelj podnosi više prijava.
Jamčevina se uplaćuje na IBAN Grada Vukovara HR75 2500 0091 8518 0000 5, model 24, poziv na broj 7722 - OIB
Prijavitelju koji ne uspije na natječaju uplaćena će se jamčevina vratiti odmah po donošenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude, a najpovoljnijem prijavitelju uračunati će se u zakupninu.
Prijavitelju čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustajanja od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a pravo na zaključenje ugovora o zakupu stječe sljedeći najpovoljniji ponuditelj.

Članak 5.
Pisana prijava mora sadržavati:
1. ime i prezime, OIB, prebivalište, odnosno naziv i sjedište prijavitelja, naznaku djelatnosti koju namjerava obavljati na prodajnom mjestu,
2. presliku obrtnice ili presliku rješenja u Upisnik OPG-a ili presliku rješenja o upisu u Upisnik dobavljača sadnog materijala ili presliku rješenja o upisu u Evidenciju domaćih radinosti, presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno presliku poslovne dozvole ako je ponuditelj stranac,
3. dokaz o uplati jamčevine,
4. oznaku (broj) prodajnog mjesta za koji se ponuditelj natječe,
5. potvrdu o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne samouprave, ili potvrdu da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i osoba se pridržava rokova plaćanja (uvjerenje Porezne uprave i uvjerenje Upravnog odjela za financije i nabavu Grada Vukovar, u izvorniku)
6. IBAN prijavitelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine,
7. ako je primjenjivo- preslika ugovora o zakupu prodajnog mjesta, transakcija 117 Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, preslika osobne iskaznice, preslika certifikata;
8. izjavu prijavitelja da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, da njegova ponuda ostaje na snazi 15 dana od dana natjecanja te da će u ovom roku sklopiti ugovor o zakupu.

Članak 6.
Pisane prijave s pripadajućim dokazima i prilozima prijavitelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici putem pisarnice Grada Vukovara ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:
Grad Vukovar,
Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar,
s naznakom "Prijava na natječaj za zakup prodajnog mjesta na gradskoj tržnici Vukovar"
Rok za prijavu na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja u tisku.
Usmeno nadmetanje za zakup poslovnog prostora održati će se 28. prosinca 2022. godine s početkom u 13,00 sati, u prostorijama gradske tržnice Vukovar. Pravo na sudjelovanje na nadmetanju imaju prijavitelji čije su prijave zaprimljene u roku i sadrže sve propisane priloge.

Članak 7.
Pravo prvenstva kod zakupa prodajnog mjesta iz članka 1. pod A (prodajna mjesta broj 1-81) i C (rashladne vitrine broj 1-14) ima osoba koja je sudjelovala u natječaju i ostvarila najveći zbroj bodova prema kriterijima:
1. dosadašnji zakupnik:
- prodajnih mjesta za koje se natječe- 25 bodova
- drugih prodajnih mjesta- 20 bodova
2. nositelj poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik
poljoprivrednog obrta kojem je poljoprivreda primarna djelatnost
i koji se bavi voćarstvom (trajnim nasadima) i/ili proizvodnjom
povrća na više od 50 % površina - 25 bodova
3. nositelj poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog
obrta s prebivalištem na području Grada Vukovara- 30 bodova
4. imatelj certifikata Proizvodi hrvatskog seljaka u 2022. godini- 20 bodova

Kriterij pod brojem 1. dokazuje se ugovorom o zakupu za 2022. godinu, pod brojem 2. transakcijom 117 Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ARKOD evidencijom (zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta), pod brojem 3. preslikom osobne iskaznice, pod brojem 4. certifikatom.
Pravo na zakup po početnoj cijeni ostvaruje ponuditelj koji ostvaruje najviše bodova. Ako je više ponuditelja ostvarilo isti broj bodova za isto prodajno mjesto provodi se usmeno nadmetanje (dražba), a najpovoljniji ponuditelj je onaj koji ponudi najvišu zakupninu.
Usmene ponude mogu isticati ponuditelji, osobe ovlaštene za zastupanje ili punomoćnici (punomoć ovjerena od strane javnog bilježnika). Prije početka dražbe ponuditelji su dužni dokazati svoj identitet i ovlast za zastupanje.
Za prodajna mjesta iz članka 1. pod B (prodajna mjesta broj 82-100) najpovoljnija ponuda je ona sa najvišim ponuđenim iznosom zakupnine.

Članak 8.
Pisana odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja bit će dostavljena svim prijaviteljima koji su sudjelovali na usmenom nadmetanju, u roku od 8 dana od dana usmenog nadmetanja, a ugovori o zakupu biti će zaključeni u roku od 15 dana od dana usmenog nadmetanja.
Godišnja zakupnina mjesta plaća se prema ispostavljenim računima u 6 jednakih mjesečnih obroka od siječnja do lipnja.

Članak 9.
Prodajna mjesta za koja ne pristigne ponuda dati će se u dnevni ili mjesečni zakup prvom ponuditelju koji ispunjava uvjete iz natječaja po sljedećim cijenama (fiksni tečaj konverzije 1 EUR= 7,53450 HRK):
a) 11,30 kn (1,50 EUR)/ dnevno ili 226,04 kn (30,00 EUR) /mjesečno za prodajna mjesta broj 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94 95;
b) 18,84 kn (2,50 EUR)/dnevno ili 376,73 kn (50,00 EUR)/mjesečno za prodajna mjesta broj 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36. 37, 38, 39, 40, 45, 46, 49, 50, 51, 56, 57, 60, 61, 64, 68, 72, 76, 82, 86, 91, 96-100
c) 60,28 kn (8,00 EUR)/dnevno ili 452,07 kn (60,00 EUR)/mjesečno za prodajna mjesta-rashladne vitrine broj 1-14.

Članak 10.
Ovaj Natječaj objaviti će se na oglasnoj ploči i web stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr, a obavijest o njemu u jednim dnevnim novinama.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 032 638 699 ili osobno u zgradi Gradske tržnice Vukovar.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA:363-01/21-02/7
URBROJ:2196-1-02-22-127
Vukovara, 7. prosinca 2022.


Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.

 

PLAN PRODAJNIH MJESTA