REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆ
V U K O V A R
KLASA: 112-01/23-01/14
URBROJ: 2196-01-02-23-15
Vukovar, 9. ožujka 2023.g.

Mrežne stranice i oglasne ploče:
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
OŠ Dragutina Tadijanovića, Vukovar
Grada Vukovara

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14., 17/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), a u sklopu projekta „Znati je fora, “ UP.03.2.1.07.0015 koji se provodi u okviru Poziva „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V.“ UP.03.2.1.07 ravnateljica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića, Vukovar, Lidija Miletić, prof. 9. ožujka 2023.g. objavljujeNATJEČAJ


za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u školi
I.

Broj pomoćnika u nastavi: 1

Mjesto rada: Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Vukovar, 204. vukovarske brigade 24A

Radno vrijeme: 25 sati tjedno (nepuno radno vrijeme)

Prijevoz na rad: djelomično, u visini radničke karte mjesnog prijevoza ovlaštenog gradskog prijevoznika Grada Vukovara

Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme, a najduže do kraja nastavne godine 2022./2023.

II.
UVJETI
– završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
– nepostojanje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola.

Ukoliko odabrani kandidat nema valjani dokaz o završenom odgovarajućem programu edukacije, nakon selekcijskog postupka u obvezi je sudjelovati u programu edukacije, čije troškove će snositi osnivač, Grad Vukovar a koji će se realizirati kroz minimalno 20 sati prethodno početku rada pomoćnika u školama partnerima u projektu. Odgovarajućim programom edukacije smatra se edukacija u trajanju od najmanje 20 sati koja je najmanje sadržavala sljedeće elemente programa:

• osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje,
• karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća),
• podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih
• vještina (način pružanja pomoći),
• suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima,
• prava učenika s teškoćama u razvoju.

Uz prethodno navedene uvjete pomoćnik u nastavi mora imati završenu edukaciju i stečene kompetencije za obavljanje posla pomoćnika u nastavi.
Odabrani kandidati koji posjeduju dokaz o završenoj edukaciji prema minimalnim elementima programa mogu se, po provedbi selekcijskog postupka, angažirati kao pomoćnici u nastavi bez uključivanja u novi program edukacije.

III.
POSTUPAK PRIJAVE

Kandidati koji se prijavljuju za radna mjesta pomoćnika u nastavi, dužni su uz prijavu na natječaj, priložiti sljedeće dokumente:
- zamolba (navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, kontakt broj i e-mail te radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje)
- životopis
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o steče-noj stručnoj spremi)
- potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ukoliko se radi o nezaposlenoj osobi,
- obostrana preslika osobne iskaznice,
- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca,
- dokaz o stečenim kompetencijama za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi, od-nosno potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati, ukoliko kandidat ima završen program edukacije (preslika)
- vlastoručno potpisanu Privolu za prikupljanje osobnih podataka

Podnošenjem prijave na ovaj poziv pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni poziv u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada.

Kandidat koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj prema jednakim uvjetima pozvati se na to pravo i dostaviti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju na koje se poziva.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim branite-ljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovin-skog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hr-vatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane član-kom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civil-nim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

IV.
OPIS POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI

Poslovi pomoćnika u nastavi su:

- Potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti
- Potpora u kretanju
- Potpora pri uzimanju hrane i pića
- Potpora u obavljanju higijenskih potreba
- Potpora u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka
- Suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te
- Poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika

Pomoćnik u nastavi može pružati potporu jednom ili dvoje učenika u istome razrednom odjelu ili različitim razrednim odjelima ili kao pomoćnik u nastavi skupini učenika istoga razrednog odjela/odgojno-obrazovne skupine uzimajući u obzir individualne potrebe svakog učenika.

V.
DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE
Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

VI.
ODABIR KANDIDATA

Odabir kandidata za pomoćnike u nastavi izvršit će poslodavac na temelju mišljenja i zapisnika Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje nakon provedenog intervjua s kandidatima, uz prethodno zatraženu suglasnost Školskog odbora.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja, biti će naknadno obavješteni telefonskim putem ili putem e-maila navedenog u prijavi ili objavom na mrežnoj stranici Osnovne škole Dragutina Tadijanovića, Vukovar ( http://os-dtadijanovica-vu.skole.hr) .

VII.
UGOVORNI UVJETI

S odabranim pomoćnicima u nastavi, škola će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme do kraja trajanja nastavne godine kojim će se definirati međusobna prava i obveze uz uvjet potvrde o sanitarnom pregledu kandidata.

VIII.
DOSTAVA PRIJAVA
Prijave se podnose preporučeno poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu škole: Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, 204. vukovarske brigade 24a, 32000 Vukovar s napomenom

„Prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi“

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Grada Vukovara i OŠ Dragutina Tadijanovića i otvoren je od 9. ožujka 2023.g. do 17. ožujka 2023. godine.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.Ravnateljica:
Lidija Miletić, prof.