REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II
KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 46
V U K O V A R

KLASA: 112-01/23-02/04
URBROJ: 2196-1-12-05-23-01

Vukovar, 07. travanj 2023.

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), članka 51. i članka 67. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II (KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-18-01 i KLASA: 011-03/23-02/01, URBROJ: 2196-1-12-05-23-01),) i članka 7. i 8.  Pravilnika o radu (KLASA:601-02/22-02/02, URBROJ:2196-1-12-05-22-03), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II na svojoj . sjednici donijelo je Odluku (KLASA:601-02/23-05-3/06, URBROJ:2196-1-12-05-23-03) o raspisivanju

 

NATJEČAJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA:

 

ODGOJITELJ/ICA

 • 2 (dva) izvršitelja/ice za rad na određeno puno radno vrijeme u sklopu projekta „Vrtić za bolji život“ do 30.09.2023.

Natječaj za radno mjesto se provodi u sklopu projekta „Vrtić za bolji život“ UP.02.2.2.16.0171koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt se provodi kroz Poziv „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog I predškolskog odgoja I obrazovanja”. Cilj projekta je unapređivanje usluga vukovarskih dječjih vrtića kroz produljenje radnog vremena vrtića te uspostava bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života.

Uvjeti:

 • za odgojitelja/icu može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), i članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97),
 • uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete: temeljem članka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 52/00, 56/00), odnosno potpuno vladanje srpskim jezikom i ćiriličnim pismom koji će se utvrditi provjerom,
 • radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19, 57/22).

Uz vlastoručnu potpisanu prijavu (zamolbu), na natječaj je potrebno priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22),
 • potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta (ne stariju od 6 mjeseci) sukladno članku 25. stavku 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22),
 • preslika osobne iskaznice,
 • dokaz o državljanstvu,
 • elektronski ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Opis poslova za radno mjesto odgojitelja sadržan je u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vukovar II, objavljenom na mrežnoj stranici Vrtića: http://www.dvvukovar2.hr/dvvu/files/docs/618c49c684ddc9.21103960Pravilnik%20o%20unutarnjem%20ustrojstvu%20i%20na%C4%8Dinu%20rada%20Dje%C4%8Djeg%20vrti%C4%87a%20Vukovar%20II.pdf

U skladu s člankom 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) prijaviti se mogu kandidati oba spola koji ispunjavaju gore navedene uvjete. Izrazi koji se koriste u tekstu natječaja, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i jednako su primjenjivi i na ženski i na muški spol.


Kandidati koji  se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim            uvjetima.
Kandidati koji  ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava   prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijave na natječaj šalju se poštom (preporučeno) ili se osobno donosi poslodavcu u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja na adresu:

Dječji vrtić Vukovar II

K. A. Stepinca 46, Vukovar

s naznakom „Natječaj za odgojitelja – određeno vrijeme – ne otvarati“

 

Natječaj se objavljuje dana 11. travnja 2023. godine na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na službenoj stranici Grada Vukovara (http://www.vukovar.hr), internetskim stranicama (https://www.dv-vukovar2.hr/dvvu/natjecaji.php)  i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Vukovar II.

Nakon isteka roka provodi se postupak izbora prijavljenih kandidata.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune, nepravodobne i nepotpisane prijave se neće razmatrati.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Dječji vrtić Vukovar II, kao voditelj obrade, prikupljene podatke, na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

Dječji vrtić Vukovar II s osobnim podacima, postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Povjerenstvo za provedbu natječaja provest će pisano testiranje koje se sastoji od provjere znanja, vještina i sposobnosti kandidata. Na  provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji  na pisanoj provjeri znanja budu  ostvarili najmanje 50% uspjeha, moći će pristupiti usmenom razgovoru (intervjuu) s Povjerenstvom.

Ako kandidat/kinja ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj.

O terminima za pismeno testiranje i razgovor (intervju) i rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na internetskim stranicama Dječjeg vrtića Vukovar II (https://www.dv-vukovar2.hr/dvvu/natjecaji.php).   

Radi zaštite osobnih podataka, rezultate, obavijesti i slično ćemo objaviti u obliku inicijala i, ukoliko bude potrebno, datuma rođenja.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Marina Vlajčić, mag.iur.