R E P U B L I K A H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
NATJEČAJA

KLASA: 112-02/23-01/1
URBROJ: 2196-1-6-23-11
Vukovar, 11. travnja 2023.

 

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za gospodarstvo, na neodređeno vrijeme, u Upravni odjel za gospodarstvo, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj: 33/2023 dana 24. ožujka 2023. godine i na službenoj web-stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr, utvrđuje i objavljuje

 

RANG LISTU KANDIDATA
prema ukupnom broju bodova

 

Nakon pisanog testiranja i intervjua provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojeg je kandidat ostvario sljedeći broj bodova:

R.br.

Ime i prezime:

Br. bodova:

1.

IVANA DIR

19

Rang lista se objavljuje na Oglasnoj ploči Grada Vukovara i službenoj web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr.

 

 

POVJERENSTVO
ZA PROVEDBU NATJEČAJA