REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA
V U K O V A R
KLASA: 602-01/23-01/35
URBROJ: 2196-1-5-01-23-1

Vukovar, 15.svibnja 2023. godine


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
( NN br. 87/08., 86./09.,92./10, 105./10., 90/11., 86./ 12., 94./ 13.,152./ 14., 7/17., 68./18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (NN br. 40/14.), te čl. 5. i 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Siniše Glavaševića, ravnateljica Osnovne škole Siniše Glavaševića u Vukovaru, raspisuje


N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

1. Kuhar-ica ……………………………………….... 2 izvršitelj/ica
- na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom od 40 sati tjedno;

UVJETI:
Zainteresirani kandidati osim općih uvjeta propisanih Zakonom,
moraju ispunjavati i uvjet iz čl. 6. st.9. Pravilnika o radu Osnovne škole Siniše Glavaševića prema kojem je uvjet za zapošljavanje kuhar-a-ice završena srednja škola – program kuhar odnosno KV kuhar i tečaj higijenskog minimuma. (Pravilnik je dostupan na poveznici: http://os-sinise-glavasevica-vu.skole.hr/osnovna_kola_sini_e_glava_evi_a?st3_action=upload_doc

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
U prijavi na natječaj kandidati/kinje trebaju navesti e-mail adresu na koju će im biti dostavljene obavijesti o datumu i vremenu procjene, odnosno testiranja.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidata na natječaj, potrebno je priložiti još i :
1.životopis,
2.dokaz o hrvatskom državljanstvu,
3.dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
4.Uvjerenje nadležnog Suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak ( ne stariji od 6 mjeseci),
5. elektronski ispis staža osiguranja iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od dana objave natječaja),
na adresu Škole:
OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA
32010 VUKOVAR Dr. Ante Starčevića 5
P.P. 43
- s naznakom: " ZA NATJEČAJ "

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatima po završetku natječajnog postupka.


Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja sa popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Pronac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja sa popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13.,152/14., 39/18. I 32/20.), uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih ovjeta, priložiti I dokaz o invaliditetu ( javna isprava o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invalidiitetom) te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, odnosno služba.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana.
Natječaj je objavljen dana 15.svibnja 2023.god. i vrijedi do 22.svibnja 2023. god.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj kandidat daje suglasnost/ privolu Osnovnoj školi Siniše Glavaševića za obradu osobnih podataka za potrebe provođenja natječajnog postupka.


Nakon isteka roka za prijavu na natječaj, provest će se jedan ili više postupaka za vrednovanje kandidata koje provodi Povjerenstvo za vrednovanje kandidata u skladu s člankom 13. st.4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje. Pravilnik je dostupan na internet. stranici škole: Poveznica na internetsku stranicu škole:
http://os-sinise-glavasevica-vu.skole.hr/upload/os-sinise-glavasevica-vu/images/static3/3743/attachment/Pravilnik_o_postupku_zaposljavanja_te_procjeni_i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje_-_2022.g.

Na postupak procjene odnosno vrednovanja svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja i čije su prijave pravodobne dužni su se odazvati. Za kandidata koji ne pristupi navedenim provjerama, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će u zakonskom roku biti obaviješteni putem internetske stranice Škole.


RAVNATELJICA:
Slavica Mišić, prof.