REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA
VUKOVAR
Petra Preradovića 40

KLASA: 112-02/23-01/94
URBROJ: 2196-1-8-01-23-01

U Vukovaru, 12. rujna 2023. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispr. , 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17 , 68/18, 98/19 , 64/20 i 151/22) , članka 13. Pravilnika o radu, te članka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica Osnovne škole Josipa Matoša, Vukovar, raspisuje


NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta:1. UČITELJ EDUKACIJSKI REHABILITATOR

- na neodređeno, puno radno vrijeme : 7 ( sedam ) izvršitelja/ica


2. UČITELJ EDUKACIJSKI REHABILITATOR

- na određeno, puno radno vrijeme : 1 (jedan) izvršitelj/ica


Uvjeti za radno mjesto Natječaja:

VSS, Studijski program: Edukacijska rehabilitacija

Propisani opći i posebni uvjeti prema čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08. 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14, 7/17 , 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22 ) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19 i 75/20).

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti slijedeću dokumentaciju:
- životopis
- preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
- preslika dokaza o državljanstvu
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu zapreke za
zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi (ne starije od 30 dana ) u izvorniku
-elektronički ispis staža sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave
natječaja; u izvorniku

Prije sklapanja ugovora o radu odabran/a kandidat/kinja dužan/na je presliku dokaza o stručnoj spremi dostaviti u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

Prijavu na natječaj sa potrebnim dokumentima poslati na adresu :
Osnovna škola Josipa Matoša, 32 000 Vukovar, Petra Preradovića 40
( s naznakom:
„za Natječaj: Učitelj edukacijski rehabilitator (na neodređeno, puno radno vrijeme)
i/ili
Učitelj edukacijski rehabilitator (na određeno, puno radno vrijeme)“ .

U prijavi je potrebno navesti točan naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti e-mail adresu na koju će kandidatu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu testiranja.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva i ima prednost u odnosu
na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf


Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf


Na natječaj se mogu prijaviti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08 i 69/17.).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vukovar, oglasnoj ploči i mrežnoj stranici OŠ Josipa Matoša, Vukovar.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu (suglasnost) Osnovnoj školi Josipa Matoša za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Natječaj je objavljen 12. rujna 2023. godine i traje do 20. rujna 2023. godine.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave, kao i prijave poslane putem e-maila neće se razmatrati.


Nakon isteka natječajnog roka, za kandidate prijavljene na natječaj, čije su prijave potpune, pravodobne, te koji ispunjavaju uvjete natječaja izvršit će se procjena i vrednovanje kandidata prema Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Josipa Matoša ( jedan ili više postupaka prema člancima od 12. do 20. Pravilnika).
Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (objavljen na mrežnoj stranici Škole; Mapa Dokumenti: Pravilnici Škole).

Obavijest o procjeni odnosno testiranju bit će objavljena na mrežnoj stranici škole i poslana na e-mail adresu kandidata koja je navedena u prijavi na natječaj.

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Popis literature za provjeru:

Pravilnici i zakoni
1. Zakon o odgoju i obrazovanju u OŠ i SŠ (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22 )
2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
( NN 112/10, 82/19, 43/20, 100/21)
3. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
4. Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN87/08, 86/09 i 124/09)
5. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima
6. Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava
7. Opća uredba o zaštiti podataka
8. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
9. Nacionalni okvirni kurikulum
10. Konvencija o pravima djeteta
11. Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima
12. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

Stručna literatura:
1. Miroslav Vicić „Metodika odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog rada za djecu i mladež s mentalnom retardacijom“, Zagreb, 1996.
2. Mirjana Uzelac „ Priručnik za djelatnike u osnovnoškolskom odgoju, obrazovanju i rehabilitaciji učenika s teškoćama u razvoju“, Zagreb, 1995.

O izboru, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnoj stranici škole
http://www.os-jmatosa-vu.skole.hr

Iznimno, ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri
zapošljavanju prema posebnom zakonu sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o
rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, a kandidate koji se pozivaju na pravo
prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu izvješćuje se pisanom poštanskom pošiljkom
s povratnicom (čl. 21. Pravilnika).

Natječajna dokumentacija može se podići u tajništvu škole u roku od mjesec dana nakon završetka
natječajnog postupka.


Ravnateljica:
Mirela Szabo, prof. defektolog