OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE
MARKA MARULIĆA 2
32010 VUKOVAR

KLASA: 112-02/23-01/24
URBROJ: 2196-1-7-01-23-1
Vukovar, 19. rujna 2023. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.,64/20., 151/22.), te članka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Blage Zadre, Vukovar, ravnatelj Osnovne škole Blage Zadre, Vukovar raspisuje


N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta


- Učitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za zaposlenicu koja koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena,
- 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, mjesto rada: Osnovna škola Blage Zadre, Vukovar, Marka Marulića 2
Uvjeti:
- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu
- -propisani opći i posebni uvjeti u skladu s člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.,64/20., 151/22 ), te Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( „Narodne novine“ br. 6/19. i 75/20. ).

Na natječaj potrebno je priložiti:
- prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu,
- životopis,
- diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),
- dokaz o državljanstvu (preslika)
- uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana objave natječaja)
- elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starije od dana objave natječaja)

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.
Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/inja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu.
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje http://os-blage-zadre-vu.skole.hr/dokumenti_skole
Kandidati su dužni dostaviti adresu odnosno e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.
Kandidati prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Blage Zadre i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a traje od 19. rujna 2023. godine do 27. rujna 2023. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti neposredno ili poštom na adresu škole OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE, MARKA MARULIĆA 2, 32010 VUKOVAR u zatvorenoj omotnici s naznakom „za natječaj“.

Prema Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje http://os-blage-zadre-vu.skole.hr/dokumenti_skole
područja iz kojih se obavlja testiranje kandidata u pravilu su:

1. za odgojno-obrazovne radnike
 intelektualno-kognitivne te psihološke sposobnosti
 informatička pismenost
 stručno-pedagoške i metodičke kompetencije
 odgojno-obrazovne radnike može se testirati i praktično na način da odrade dio ili cijeli ogledni nastavni sat
 poznavanje hrvatskog jezika

Procjena odnosno testiranje vršit će se prema literaturi:
1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20,151/22)
2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112720, 2/19, 43/20)
3. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/17, 41/19, 76/19)
4. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/15, 3/17)
5. Statut Osnovne škole Blage Zadre http://os-blage-zadre-vu.skole.hr/dokumenti_skole

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice Osnovne škole Blage Zadre http://os-blage-zadre-vu.skole.hr/, najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom.
U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, svi će kandidati biti obaviješteni i prema čl. 21.stavku 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Blage Zadre.

Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.Ravnatelj:

Tihomir Hideg, prof.