REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA
Voćarska 1, 32000 Vukovar
KLASA: 112-02/23-01/14
URBROJ: 2196-1-4-23-1
Vukovar, 28. rujna 2023. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) te članka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravnateljica Osnovne škole Nikole Andrića, Vukovar, raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

1. Učitelj fizike – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme od 8 sati tjedno, s mjestom rada u Vukovaru, uz probni rad u trajanju sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/22).

Uvjeti: osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/19 i 75/20).

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o državljanstvu,
- dokaz o vrsti i razini obrazovanja,
- uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana objave ovog natječaja),
- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od dana objave natječaja).

U prijavi je potrebno navesti točan naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja sa popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja sa popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Nikole Andrića, Vukovar.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu (sa svim prilozima, ispravama odnosno podacima navedenim u natječaju) i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju koje će se provesti sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje:
http://os-nandrica-vu.skole.hr/upload/os-nandrica-vu/images/static3/770/attachment/Pravilnik_o_postupku_zaposljavanja.doc

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja te načinu procjene odnosno testiranja kandidata i listi kandidata pozvanih na testiranje objavit će se na mrežnoj stranici Osnovne škole Nikole Andrića, Vukovar (http://os-nandrica-vu.skole.hr), najmanje 5 (pet) dana prije održavanja istoga.

Izvori za procjenu odnosno testiranje su sljedeći:
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22)
- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama (NN br. 112/10, 82/19, 43/20 i 100/21)
- Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN br. 94/15 i 3/17)
- Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (2011.)
-Nacionalni okvirni kurikulum – kurikulum nastavnog predmeta ( reforma obrazovanja „Škola za život“)
- Nastavni plan za osnovnu školu koji je sastavni dio sastavni dio Odluke o donošenju nastavnog plana za osnovnu školu (NN br. 66/19)
- Pravilnik o kućnom redu Osnovne škole Nikole Andrića, Vukovar (http://os-nandrica-vu.skole.hr/upload/os-nandrica-vu/images/static3/770/attachment/KUCNI_RED_2015_.pdf)

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice Osnovne škole Nikole Andrića, Vukovar (http://os-nandrica-vu.skole.hr), najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Nikole Andrića, Vukovar, da njegove osobne podatke obrađuje u svrhu provođenja natječaja za zapošljavanje.

Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Prijave s potrebnom dokumentacijom osobno dostaviti ili poslati poštom na adresu:
Osnovna škola Nikole Andrića,
Voćarska 1, 32000 Vukovar, s naznakom: „ZA NATJEČAJ – FIZIKA“.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici Grada Vukovara te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Nikole Andrića, Vukovar, dana 28.09.2023. godine. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Ravnateljica:
Josipa Kotromanović Sauka
.