KLASA: 112-02/23-01/7
URBROJ: 2196-1-3-23-2
Vukovar, 26. rujna 2023.

Temeljem članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, sport i branitelje Grada Vukovara, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam u službu na radno mjesto viši referent za sport i branitelje (1 izvršitelj/ica), u Grad Vukovar, Upravni odjel za obrazovanje, sport i branitelje, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta za prijam u službu i raspored na radno mjesto kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij ili stručni kratki studij pravne ili ekonomske struke,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.
Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku jedne godine od prijma u službu, u protivnom joj prestaje služba po sili zakona.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21), člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20 ) dužan se u prijavi na Natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na Natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog Natječaja i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zakoni-i-ostali/zakoni/1052.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na Natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da nije koristio pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem čl. 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te dokaz da raniji radni odnos nije prestao otkazom uslijed skrivljenog ponašanja radnika, otkazom radnika ili sporazumom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na Natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta ovim natječajem, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
U Gradu Vukovaru nije osigurana zastupljenost srpske nacionalne manjine sukladno članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, a pripadnici ove nacionalne manjine dužni su se pozvati u prijavi na Natječaj na to pravo. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), uz prijavu na Natječaj nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Prijavom na Natječaj potrebno je priložiti sljedeće:
- prijava (prijavu je potrebno vlastoručno potpisati),
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, važeće
putovnice, domovnice ili vojne iskaznice),
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima
(potrebno je dostaviti dokumente navedene u točci a) i b):
a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje) odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje
b) ako kandidat u dokumentima pod a) ima evidentiran radni staž dužan je dostaviti potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) ili drugi odgovarajući dokument (preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu) kojim se dokazuje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima,
- presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit),
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da kod njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati - izjava se podnosi na obrascu koji je dostupan na web-stranici Grada Vukovara).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja Rješenja o prijmu u službu dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na Natječaj.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja Rješenja o prijmu u službu.
Prijave na Natječaj podnose se u zatvorenim omotnicama s naznakom „Ne otvaraj – Natječaj za višeg referenta za sport i branitelje“ putem pošte na adresu: Grad Vukovar, Povjerenstvo za provedbu Natječaja, dr. F. Tuđmana br. 1, Vukovar ili se predaju neposredno na istoj adresi, ured broj 1, u roku 8 dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“.
Urednom prijavom smatra se prijava koja je vlastoručno potpisana i sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj i njena prijava neće biti razmatrana te će joj o tome će biti dostavljena pisana obavijest. Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je upućena nema pravo na podnošenje pravnog lijeka. Za kandidate prijavljene na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.
O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku te prijavom na ovaj Natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci objave na službenoj web stranici i Oglasnoj ploči Grada Vukovara u svrhu objave rezultata i poziva na testiranje.
Kandidati prijavom na Natječaj pristaju da Grad Vukovar, kao voditelj obrade, prikupljene podatke temeljem ovog Natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu Natječaja. Grad Vukovar s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.
Na web-stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Na navedenoj web-stranici te na Oglasnoj ploči Grada Vukovara bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

PROČELNIK:
dr.sc. Darko Dimić