OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE
MARKA MARULIĆA 2
32010 VUKOVAR

KLASA: 112-02/23-01/34
URBROJ: 2196-1-7-01-23-1
Vukovar, 5. listopada 2023. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.,64/20., 151/22.), te članka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Blage Zadre, Vukovar, ravnatelj Osnovne škole Blage Zadre, Vukovar raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA
- (1 izvršitelj na nepuno, određeno radno vrijeme, 20 sati tjedno, zamjena za zaposlenicu koja koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena,
mjesto rada Vukovar)

Uvjeti:
- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu
-propisani opći i posebni uvjeti u skladu s člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.,64/20., 151/22 ), te člankom 9. Pravilnika o radu Osnovne škole Blage Zadre:

Uvjeti za voditelja računovodstva su završen diplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno specijalistički diplomski stručni studij ekonomije odnosno preddiplomski sveučilišni studij ekonomije ili prediplomski stručni studij ekonomije odnosno viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke stečena prema ranijim propisima i godina dana radnog iskustva na poslovima proračunskog računovodstva.

Na natječaj potrebno je priložiti:
- prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu,
- životopis,
- diplomu o stečenoj stručnoj spremi (preslika),
- dokaz o državljanstvu (preslika)
- uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od dana objave natječaja)
- elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a ( ne starije od dana objave natječaja)

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.
Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/inja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu.
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje http://os-blage-zadre-vu.skole.hr/dokumenti_skole
Kandidati su dužni dostaviti adresu odnosno e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.
Kandidati prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Blage Zadre i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a traje od 5. listopada 2023. godine do 13. listopada 2023. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti neposredno ili poštom na adresu škole OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE, MARKA MARULIĆA 2, 32010 VUKOVAR u zatvorenoj omotnici s naznakom „za natječaj“.

Procjena odnosno testiranje provodi se o poznavanju sljedećih propisa:

1. Statut Osnovne škole Blage Zadre (http://os-blage-zadre-vu.skole.hr/dokumenti_skole)
2. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (NN 40/2014)
3.Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20,151/22)
4. Zakon o radu (NN 93/14,127/17,98/19,151/22,64/23)
5. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 3/2018)
6 . Zakon o plaćama u javnim službama (NN 27/01, 39/09)

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice Osnovne škole Blage Zadre http://os-blage-zadre-vu.skole.hr/, najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom.
U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, svi će kandidati biti obaviješteni i prema čl. 21.stavku 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Blage Zadre.

Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

Ravnatelj:

Tihomir Hideg, prof.