REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA
V U K O V A R
KLASA: 112-01/23-01/39
URBROJ: 2196-01-02-23-01
U Vukovaru, 6. studenoga 2023.


Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), ravnateljica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića Vukovar, Lidija Miletić prof., dana 6. studenoga 2023. objavljujeN A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

- 1 izvršitelj
na puno (40 sati tjedno)
određeno radno vrijeme


UVJETI :
Uz opće uvjete o zasnivanju radnog odnosa sukladno Zakonu o radu kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete utvrđene člankom 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20.) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19, 75/20 ).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis ,
- dokaz o državljanstvu,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu čl. 106. Zakona o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci),
- elektronski ispis staža ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od dana objave natječaja).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati/kinje moraju navesti e-mail adresu na kojima će im biti dostavljena obavijest o datumu, vremenu, mjestu i načinu procjene odnosno testiranja.

Kandidat/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su za potrebe natječaja priložiti isprave u izvorniku, kojima se dokazuje prednosti pri zapošljavanju. Nakon završetka natječajnog postupka kandidatu/kinji će se vratiti isprave.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja sa popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja sa popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf


Prijavom na natječaj kandidati/kinje daju privolu za obradu osobnih podataka koji su navedeni u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim i oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i OŠ Dragutina Tadijanovića, Vukovar.

Natječaj je objavljen dana 6. studenoga 2023. i vrijedi do 14. studenoga 2023. godine

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Nakon proteka roka za prijavu na natječaj, provest će se dva postupaka vrednovanja kandidata koje provodi Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (pismeno testiranje, usmeni razgovor) prema literaturi:

1. Godišnji plan i program rada OŠ Dragutina Tadijanovića za školsku 2023./2024. godinu
2. Nacionalni okvirni kurikulum – kurikulumi razredne nastave ( reforma obrazovanja „Škola za život“)
3. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (uz izmjene i dopune NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18., 98/19., 64/20., 151/22.)
4. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama (Narodne novine 112/10.) i Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama ( NN 82/19).


O izboru kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnim stranicama škole.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu s naznakom „za natječaj“:

Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, 204. vukovarske brigade 24 a, 32 000 Vukovar.

Ravnateljica: Lidija Miletić, prof.