R E P U B L I K A H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
NATJEČAJA

KLASA: 112-02/24-01/1
URBROJ: 2196-1-6-22-17
Vukovar, 23. siječnja 2024.

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN ), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto Viši referent za odnose s javnošću, na određeno vrijeme, u Upravni odjel za gospodarstvo, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj: 3/24 dana 5. siječnja 2024. godine i na službenim web-stranicama Grada Vukovara: www.vukovar.hr, utvrđuje i objavljuje

 

RANG LISTU KANDIDATA
prema ukupnom broju bodova

 

Nakon pisanog testiranja i intervjua provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojeg su kandidati ostvarili sljedeći broj bodova:

R.br. Ime i prezime: Br. bodova:
1. ŽANA KUNJI 16
2. MIHAELA TOMIĆ 15
3. TOMISLAV GOTTFRIED 13,5
4. MAJA MOR 11,5

 

Rang lista se objavljuje na Oglasnoj ploči Grada Vukovara i službenoj web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr.

 

Povjerenstvo
za provedbu Javnog natječaja