REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 112-02/24-01/13
URBROJ: 2196-1-02-24-1
Vukovar, 22. travnja 2024.

Na temelju Odluke o financiranju, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA:984-01/23-01/29; URBROJ: 524-07-02-01-01/1-24-26 od 07. ožujka 2024.), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027. u okviru projektnog prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije – Pokloni mi osmijeh IV“ kodni broj SF.3.4.11.01.0180 i članka 47. stavka 3., točke 31. Statuta grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj: 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18-pročišćeni tekst i 7/19 – Odluka Suda Republike Hrvatske 3/20, 3/21 i 15/22), gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje:JAVNI POZIV


Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Grad Vukovar, radi provođenja aktivnosti projekta Grada Vukovara „Pokloni mi osmijeh IV“ u okviru Poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, na radno mjesto: Radnik/ca za pomoć u kući za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama sa invaliditetom.
Broj potrebnih radnika/ca: 31
Mjesto rada: područje grada Vukovara
Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme u trajanju od 33 mjeseca, uz probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca
Radno vrijeme: puno radno vrijeme (40 sati tjedno)
Riječi i pojmovi u ovom javnom pozivu koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kojem rodu su navedeni.
Opis poslova: pomoć u dostavi namirnica, lijekova, pomagala, plaćanje računa, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava, pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo te pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima kao i drugi poslovi po potrebi i nalogu voditeljice projekta, a za svoj rad odgovara voditeljici projekta.
Pružatelj usluge će pružiti uslugu za najmanje 6 pripadnika ciljane skupine.
Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola.
Prijava na javni poziv mora sadržavati:
- ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac Prijave na javni poziv (na obrascu 1.
objavljenom uz javni poziv),
- životopis,
- presliku važeće osobne iskaznice ili presliku domovnice,
- dokaz o završenom stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe-ako je primjenjivo, za osobe bez završenog osnovnoškolskog obrazovanja izjava kandidata/kandidatkinje da nema završenu osnovnu školu),
- Elektronički zapis o radnom stažu ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi
podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od dana objave ovog javnog poziva),
- Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni
postupak (ne starije od dana objave ovog javnog poziva),
- vlastoručno potpisanu Izjavu o suglasnosti za obradu osobnih podataka u svrhu
zapošljavanja (na propisanom obrascu 2. objavljenom uz javni poziv).
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu te koja je vlastoručno potpisana.
Nepravodobne prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Osobe koje se prijavljuju na javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Grad Vukovar, Povjerenstvo za provedbu javnog poziva - Radnica za pomoć u kući za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama sa invaliditetom, dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar, putem pošte ili osobno u roku od 8 dana od dana objave javnog poziva na stranicama Grada Vukovara, u zatvorenoj kuverti, s naznakom „Za javni poziv – Pokloni mi osmijeh IV – NE OTVARATI“.
Prijavu je potrebno podnijeti isključivo na standardiziranom obrascu. Obrazac Prijave na javni poziv (obrazac 1.) te obrazac Izjave o suglasnosti za obradu osobnih podataka (obrazac 2.) mogu se preuzeti na službenim internetskim stranicama Grada Vukovara (https://www.vukovar.hr/) ili osobno u Gradu Vukovaru, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, radnim danom od 08.00-14.00 sati.
Osoba čija je prijava nepravodobna ili nepotpuna ili koja ne ispunjava uvjete iz javnog poziva ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni poziv te će se istoj dostaviti obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni poziv.
S kandidatima/kandidatkinjama čije su prijave pravodobne i potpune i koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva održati će se razgovor (intervju) s Povjerenstvom za provedbu javnog poziva (dalje u tekstu: Povjerenstvo), na temelju kojega će se utvrditi rang lista kandidata.
Kandidati/kandidatkinje će o terminu održavanja razgovora biti obaviješteni na internetskim stranicama Grada Vukovara.
Za kandidata/kandidatkinju koji ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom, smatrat će se da je povukao prijavu na javni poziv.
Kandidati/kandidatkinje prijavom na javni poziv pristaju da se njihovi osobni podaci objave na službenoj internet stranici i oglasnoj ploči Grada Vukovara, a u svrhu provedbe ovog javnog poziva te da Grad Vukovar, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog javnog poziva, obrađuje u obujmu i u svrhu provedbe javnog poziva, od strane ovlaštenih osoba za provedbu istoga.GRADONAČELNIK
Ivan Penava

 

 

JAVNI POZIV

OBRAZAC PRIJAVE

IZJAVA