REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR

KLASA: 112-02/24-01/13
URBROJ: 2196-1-02-24-71
Vukovar, 13. svibnja 2024.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA:984-01/23-01/29; URBROJ: 524-07-02-01-01/1-24-26 od 07. ožujka 2024.), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027. u okviru projektnog prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije – Pokloni mi osmijeh IV“ kodni broj SF.3.4.11.01.0180, članka 47. stavka 3., točke 31. Statuta grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj: 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18-pročišćeni tekst i 7/19 – Odluka Suda Republike Hrvatske 3/20, 3/21 i 15/22) i Javnog poziva (KLASA: 112-02/24-01/13, URBROJ: 2196-1-02-24-1 od 22. travnja 2024. godine), gradonačelnik Grada Vukovara donosi slijedeću

ODLUKU
o odabiru kandidata/kandidatkinja

I.
Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Gradu Vukovaru na radno mjesto: Radnik/ca za pomoć u kući za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim i/ili osobama s invaliditetom, a radi provođenja aktivnosti projekta „Pokloni mi osmijeh IV“ u okviru Poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, izabrani su slijedeći kandidati/kandidatkinje:

RB PREZIME IME
1 BAKULA VESNA
2 BARIĆ TATJANA
3 BUDEŠ KATA
4 EDELINSKI MILICA
5 EDELINSKI SENKA
6 GAJDOŠ SANJA
7 GRNJA MIHAJLOVIĆ KRISTINA
8 HERMAN MARA
9 MIJAKOVAC MIRJANA
10 MIŠIĆ VESNA
11 NOTA JELICA
12 OGRIZOVIĆ VESNA
13 OMERAGIĆ ANDREA
14 FA SVETLANA
15 PAVLOVIĆ ANĐA
16 PETROVIĆ SANJA
17 POPROCKI VESNA
18 RADMILOVIĆ MARIJA
19 ILINČIĆ MIRJANA
20 NOVAKOVIĆ SINIŠA
21 TOMIĆ RENATA
22 PINDRIĆ MIRJANA
23 PRANJIĆ DUŠANKA
24 PUŠAK KATICA
25 RUKAVINA MIRJANA
26 SJERIĆ IVANA
27 EDL IVANA
28 LUČIĆ DANIJELA
29 MAJSTOROVIĆ BERNARDICA
30 MENJUK ALEKSANDRA
31 MITRESKA PAULINA

II.

Kandidati/kandidatkinje su odabrane temeljem Javnog poziva, objavljenog 22. travnja 2024. godine (KLASA: 112-02/24-01/13, URBROJ: 2196-1-02-24-1) na službenim stranicama Grada Vukovara www.vukovar.hr i Oglasnoj ploči Grada Vukovara za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 33 (tridesttri) mjeseca u Gradu Vukovaru, radi provođenja aktivnosti projekta „Pokloni mi osmijeh IV“ u okviru Poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“.

III.

Dana 13. svibnja 2024. godine, Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva utvrdilo je rang listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova.
U slučaju prekida ili odustajanja od radnog odnosa nekog od kandidata/kandidatkinja s popisa, odabrat će se slijedeći kandidat/kandidatkinja s rang liste.

IV.
Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja, a objavit će se na službenim stranicama Grada Vukovara i Oglasnoj ploči Grada Vukovara.

Gradonačelnik:
Ivan Penava

zazeli footer 2