Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se


JAVNI POZIV


Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena ulica Šibenska u naselju VUKOVAR u k.o. VUKOVAR, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne česte u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Vukovara.

Geodetski elaborat izvedenog stanja ulice Splitska izradit će tvrtka ZAJEDNIČKI GEODETSKI URED OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE vl. Igor Mihelić, dipl.ing.geod. i Snježana Rako, dipl.ing.geod., K. A. Stepinca br. 6, Vukovar

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započelo je 09.06.2020. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 20. srpanj 2020. godine u vremenu od 10 do 11h u prostorijama Grada Vukovara, ured broj 15.

REUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/20-01/21
URBROJ: 2196/01-02-20-6
U Vukovaru, 15.07.2020.g.

Gradonačelnik
Ivan Penava prof.