Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Grada Vukovara fizičkim osobama – građanima sa područja grada Vukovara za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području grada Vukovara za 2022./2023. godinu.


Na Poziv se mogu prijaviti samo obiteljske kuće sa područja grada Vukovara koje su energetskog razreda (prema QH,nd) D ili lošijeg u slučaju provedbe aktivnosti A1 ili A2 i imaju sklopljen Ugovor o sufinanciranju projekta s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Grad Vukovar će korisnicima dodjeljivati sredstva donacije za opravdane troškove projekta, u maksimalnom iznosu do 34.000,00 kuna s PDV-om. Stopa sufinanciranja od 10% opravdanih troškova primjenjuje se na sve prihvatljive aktivnosti energetske obnove obiteljske kuće. Grad Vukovar će dodjeljivati sredstva donacije do konca 2023. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, ovisno o tome koji uvjet prvi nastupi.

 

JAVNI POZIV

OBRASCI

ZAHTJEV ZA ISPLATU