Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18 i 112/18) objavljuje se


JAVNI POZIV


Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena cesta Ovčara – katastarske čestice br. 6459 i 6591, obje k.o. Vukovar i katastarska čestica br. 66 k.o. Grabovo, o postupku evidentiranja izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste.
Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Vukovara.
Geodetski elaborat izvedenog stanja ceste Ovčara izradit će tvrtka Nonij d.o.o., Lavoslava Ružičke 10, Vukovar.
Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započelo je 03.07.2023. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.
Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 30. kolovoza 2023. godine u vremenu od 10 do 11h u prostorijama gradske uprave Grada Vukovara, ured broj 13, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

REUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 940-06/23-01/8
URBROJ: 2196-1-02-23-14
U Vukovaru, 21.08.2023.g.

Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.