Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/04, 1/10, 2/17, 4/18 i 5/20), Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara objavljuje

P O Z I V
za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara za 2024. godinu

1. Javna priznanja Grada Vukovara su:

-Proglašenje počasnim građaninom Grada Vukovara: može se proglasiti osoba zaslužna za promicanje položaja i ugleda Grada Vukovara, njegovih odnosa s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu, razvoj Grada ili pojedinih njegovih dijelova te za promicanje demokratskog društva, suvereniteta, samostalnosti, samobitnosti i ugleda Republike Hrvatske na opće prihvaćenim načelima suvremenog svijeta.
-Nagrada za životno djelo: može se dodijeliti fizičkoj osobi koja je svojim višegodišnjim radom ostvarila izuzetna postignuća na području znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života kojima se doprinosi razvoju Grada.
-Medalja Grada Vukovara: može se dodijeliti fizičkoj i pravnoj osobi za zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i drugih područja društvenog života Grada.
-Plaketa Grada Vukovara: može se dodijeliti fizičkoj i pravnoj osobi za postignuća u gospodarstvu, kulturi, obrazovanju, odgoju, sportu, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, obrani Grada i drugim djelatnostima kojima se doprinosi razvoju Grada.

2. Prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara mogu dati pravne i fizičke osobe sa sjedištem ili prebivalištem na području Grada Vukovara i to:

- Gradsko vijeće (pojedinačno, klubovi vijećnika ili Vijeće u cjelini)
- gradonačelnik Grada Vukovara
- radna tijela Gradskog vijeća
- građani
- udruge građana
- trgovačka društva i ustanove
- vjerske zajednice
- druge pravne i fizičke osobe


3. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja moraju biti u pisanom obliku i moraju
sadržavati:

- podatke o podnositelju inicijative,
- životopis, odnosno podatke o osobi koja se predlaže za dodjelu javnog priznanja,
- jasno određenje za koje se javno priznanje predlaže,
- odgovarajuće obrazloženje s potrebnom dokumentacijom kojom se isto potkrepljuje,


4. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se Odboru za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara zaključno sa 1. ožujka 2024. na adresu:

Grad Vukovar, dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar.


5. Odbor razmatra prispjele prijedloge, utvrđuje prijedloge za dodjelu javnih priznanja i
prosljeđuje ih Gradskom vijeću na odlučivanje.


6. Javna priznanja se uručuju fizičkim i pravnim osobama na svečanoj sjednici Gradskog
vijeća Grada Vukovara za Dan grada Vukovara.


7. Sve detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Upravnom Odjelu za opće poslove Grada Vukovara na telefon broj: 032/456-522 ili na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


8. Poziv će biti objavljen u Vukovarskim novinama i na web stranici Grada Vukovara, www.vukovar.hr

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
KLASA: 061-01/24-01/1
URBROJ: 2196-1-01-24-1
Vukovar, 26. siječnja 2024.

Predsjednica Odbora

Darija Benaković