REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 551-06/24-01/1
URBROJ: 2196-1-02-24-9
Vukovar, 09. svibnja 2024.

Na temelju Odluke o financiranju, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA:984-01/23-01/29; URBROJ: 524-07-02-01-01/1-24-26 od 07. ožujka 2024.), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027. u okviru projektnog prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije – Pokloni mi osmijeh IV“ kodni broj SF.3.4.11.01.0180 i članka 47. stavka 3., točke 31. Statuta grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj: 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18-pročišćeni tekst i 7/19 – Odluka Suda Republike Hrvatske 3/20, 3/21 i 15/22), gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje:

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KRAJNJE KORISNIKE PROJEKTA
„ZAŽELI – prevencija institucionalizacije Pokloni mi osmijeh IV“

Odlukom o financiranju, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, Gradu Vukovaru odobrena su bespovratna sredstava za provedbu projekta „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije - Pokloni mi osmijeh IV“ (dalje u tekstu: projekt). Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom (18 i više godina) u svakodnevnom životu i to kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština čime se pridonosi njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu te osiguravanju prava na život u zajednici.

Prijaviti se mogu:

1. OSOBE STARIJE OD 65 GODINA
• koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva, a čiji mjesečni prihodi:
- za samačka kućanstva ne prelaze iznos od 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više
godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u
mjesecu prije toga ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju
u aktivnosti projekta
- za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40
i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u
mjesecu prije toga ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju
u aktivnosti projekta
- za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300 % prosječne starosne mirovine za
40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta
ili u mjesecu prije toga ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi
uključivanju u aktivnosti projekta
• a koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge - uslugu pomoći u kući, boravka,
organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.
(Napomena: na dvočlano kućanstvo se ne primjenjuje uvjet da obje osobe u kućanstvu moraju biti pripadnici ciljne skupine ovog Poziva. U slučaju da nisu, pružanje usluge je prihvatljivo samo za onu osobu koja je pripadnik ciljne skupine).

2. ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM (koje imaju 18 i više godina na dan ulaska u
projektnu aktivnost) koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
• koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su
svi članovi višečlanog kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva
• koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta - oštećenja funkcionalnih
sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja,
•koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka,
organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent
• čiji roditelj i drugi član obitelji nema priznato pravo na status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.
(Napomena: na dvočlano kućanstvo se ne primjenjuje uvjet da obje osobe u kućanstvu moraju biti pripadnici ciljne skupine ovog Poziva. U slučaju da nisu, pružanje usluge je prihvatljivo samo za onu osobu koja je pripadnik ciljne skupine).

Pozivaju se zainteresirane osobe koje zadovoljavaju navedene uvjete i žele primati uslugu
potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom u svakodnevnom životu,
financirane iz Programa „Zaželi-prevencija institucionalizacije“ Ref.br.:SF.3.4.11.01., na
podnošenje prijava za iskaz interesa za uključivanje u predmetni projekt.

Prijave se podnose na obrascu za iskaz interesa - uključivanje u projekt objavljenom uz ovaj Javni poziv, predajom dokumentacije u pisarnicu Grada Vukovara (ured broj 1), Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar ili putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog Javnog poziva.
Uz popunjen obrazac za iskaz interesa - uključivanje u projekt potrebno je priložiti i sljedeće dokaze pripadnosti ciljnoj skupini:

Za osobe starije od 65 godina:
- Presliku osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je
nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,
- Potvrda porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za zadnji dostupni mjesec koji je dostupan u evidenciji Porezne uprave (u slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti i za svakog člana kućanstva)
- Izjavu pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (na propisanom obrascu, javno
objavljenom uz Javni poziv)

Za odrasle osobe sa invaliditetom:
- Presliku osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je
nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,
- Potvrdu o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje
trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili
nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s
invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta-oštećenja
funkcionalnih sposobnosti
- Izjavu pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (na propisanom obrascu, javno
objavljenom uz ovaj Javni poziv)

Prijave za iskaz interesa na ovaj Javni poziv koje pristignu nakon navedenog roka od 8 (osam) dana od dana objave istoga, a u roku trajanja provedbe projekta ZAŽELI-prevencija
institucionalizacije Pokloni mi osmijeh IV, će se zaprimati kako bi se i tijekom provedbe projekta
prijavitelji mogli naknadno uključivati u projekt, ako se za to ukaže mogućnost.

Osobe zadužene za informacije vezane za projekt: Ivana Brežnjak, voditeljica projekta, telefon: 032/616-442 i asistent na projektu Renato Posavčić telefon 032/616-443.

Prijava za iskaz interesa na ovaj Javni poziv služi u svrhu utvrđivanja potreba i broja
potencijalnih korisnik/ca koji ispunjavaju uvjete u projektu Zaželi-prevencija
institucionalizacije“ SF.3.4.11.01., kodni broj: SF.3.4.11.01.0180, „ZAŽELI-prevencija
institucionalizacije Pokloni mi osmijeh IV“ te prijavitelj podnošenjem prijave za iskaz interesa nije
automatski uključen u predmetni projekt.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava

DOKUMENTI:

  1. OBRAZAC ZA PRIJAVU
  2. IZJAVA O ČLANOVIMA KUĆANSTVA