Pozivi

JAVNI POZIV o podjeli dječjih božićnih paketića u 2023. godini

Pozivaju se poduzetnici s područja grada Vukovara koji se bave djelatnošću iz područja turizma i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu – registrirani privatni iznajmljivači na podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora Grada Vukovara u turizmu za 2023. godinu. Bespovratne potpore dodjeljuju se za sufinanciranje troškova nastalih u 2023. godini.

Predmet Javnog poziva  je dodjela sredstava Grada Vukovara (dalje u tekstu: Grad) fizičkim osobama – građanima koji čine suvlasničku zajednicu temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima sa područja grada Vukovara zastupani putem upravitelja zgrade (dalje u tekstu: prijavitelji) za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada na području grada Vukovara za 2023. godinu.

GRAD VUKOVAR raspisuje Javni poziv za dodjelu sredstava Grada Vukovara u sufinanciranju Programa poticanje obnovljivih izvora energije

POZIV za iskazivanje interesa za rad – Klizalište Vukovar

Vukovarska gospodarska zona d.o.o. objavljuje  Javni poziv  za davanje u zakup poslovnih prostora u  Poslovno-inovacijskom centru BIC Vukovar

Imaš slobodnog vremena i spreman/a si ga odvojiti? Odgovorna si i strpljiva osoba? Motivirana za rad sa žrtvama i osjetljivim skupinama ljudi? Želiš steći nova iskustva i ideje, naučiti nešto novo? Ti SI ONDA PRAVA OSOBA ZA NAS

Javni poziv za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja za naselje Olajnica u Vukovaru.

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18 i 112/18) objavljuje se Javni poziv...

JAVNI  POZIV za upis učenika na dječje ljetovanje na otoku Čiovu u 2023. godini.