Vijeće za prevenciju

 

KLASA:550-01/14-01/9      

URBROJ: 2196/01-02-14-3                                     

Vukovar, 17. listopada 2014.

Z A P I S N I K

sa desete sjednice Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, održane dana 23. listopada 2014. godine u Gradskoj vijećnici s početkom u 12,00 sati i sljedećim dnevnim redom:

 1. Uvod, pozdrav
 2. Stanje sigurnosti i aktualna događanja
 3. Razno

 

U radu desete sjednice sudjelovali su članovi Vijeća za prevenciju imenovani rješenjem gradonačelnika Vukovara6. listopada 2014. godine:

 1. MARIJAN PAVLIČEK, prof., zamjenik gradonačelnika Grada Vukovara,, predsjednik
 2. MIRO BRADIĆ, načelnik PP Vukovar, zamjenik predsjednika
 3. TONKO SABLIĆ, glavni tajnik Zajednice sportskih udruga Grada Vukovara, član
 4. MIRJANA HORVAT, Voditeljica službe za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, članica

 

Odsutni:

 1. LJUBICA MUDRI, dipl. pravnik, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vukovar, član
 2. DRAŽEN ZOVKO, predsjednik Udruženja obrtnika Vukovar, član
 3. SLAVKO LUKIĆ, dipl. oec. Državni inspektorat RH – Područna jedinica Osijek, Ispostava Vukovar, član

 

Ostali prisutni:

 1. Siniša Mitrović, stručni suradnik za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama, Grad Vukovar
 2. Domagoj Togonal, Viši referent za komunalno redarstvo, Grad Vukovar
 3. Ivan Branimir Vrdoljak, PP Vukovar
 4. Goran Rihelj, Agencija Pozitiva
 5. Damir Golub, Tehnička škola Nikole Tesle, Vukovar
 6. Karolina Šoš Živanović, Proni Centar za socijalno podučavanje
 7. Dijana Antunović Lazić, Europski dom Vukovar
 8. Saša Bjelanović, Mirovna grupa mladih Dunav
 9. Martina Pavković, OŠ Siniše Glavaševića
 10. Milica Marić, OŠ Siniše Glavaševića

Predsjednik Vijeća za prevenciju Marijan Pavliček otvorio je sjednicu i pozdravio prisutne članove i članice Vijeća i goste te upoznao prisutne s dnevnim redom Sjednice. Uz osvrt na akciju Čuvajmo naše koja je održana prije same sjednice predsjednik Vijeća osvrnuo se na uništavanje imovine te je napomeno kako je potrebno uključiti srednjoškolce u aktivnosti te pojačati suradnju sa školama kako bi se radilo na razvoju svijesti mladih osoba o imovini svih nas.

Predsjednik Vijeća zatim je prepustio riječ načelniku Policijske postaje Vukovar. Načelnik policijske postaje Miro Bradić upoznao je nazočne sa stanjem sigurnosti i aktualnim događanjima u gradu Vukovaru te izjavio sljedeće:

Tijekom proteklih 9 mjeseci 2014. god. došlo je do povećanja imovinskih delikata, ali nisu ubilježena teška kaznena djela. Kada su u pitanju prekršaji protiv javnog reda i mira bilježimo smanjenje, a isti trend je i kod prometnih prekršaja i nesreća s tim što bilježimo veći broj povrijeđenih i poginulih nego u istom periodu protekle godine. U graničnim postupanjima možemo biti zadovoljni jer su zaplijenjene veće količine duhana i narkotika.

Kao posebnu problematiku načelnik Miro Bradić istakao je kretanje životinja bez nadzora kao i nesavjesnih vlasnika istih. Naglasio je kako policija postupa po dojavama građana, ali da ovu problematiku treba riješiti u suradnji s ostalim dionicima u društvu.

Saša Bjelanović (Mirovna grupa mladih Dunav) dodao je kako ima iskustva upravo s navedenom problematikom gdje vlasnici opasnih pasa puštaju iste bez nadzora na dječja igrališta.

Nazočni su se složili kako bi trebalo osigurati prostore koji će biti ograđeni i namijenjeni samo za šetnju pasa. Potencijalne lokacije mogle bi biti na potezu između Adice i Lušca, na Olajnici i jedna u Borovu naselju. Predsjednik Vijeća napomenuo je kako je Kinološka udruga Vukovar imala prijedlog upravo za jedan prostor za pse na potezu između Adice i Lušca.

            Ivan Branimir Vrdoljak (Policijska postaja Vukovar) pojasnio je da se obično radi o ograđenom prostoru 20x30m² te o neograđenim prostorima.

            Domagoj Togonal (Grad Vukovar) napomenuo je kako i komunalni redari Grada Vukovara opominju vlasnike pasa, a Dijana Antunović Lazić (Europski dom Vukovar) dodala je kako bi navedenu problematiku trebalo riješiti kao što je rješavana problematika skatera i rolera. Napomenula je da je potrebno iznaći zajednički model u kojem bi sve strane bile zadovoljne.

            Predsjednik Vijeća predložio je da se povećaju sredstva za Vijeće kako bi ono moglo kvalitetno odgovoriti na izazove koji su pred svima nama.

            Saša Bjelanović (Mirovna grupa mladih Dunav) postavio je je i pitanje o garancijama za igrališta i slične površine na što je Domagoj Togonal (Grad Vukovar) odgovorio kako je to jako teško riješiti jer postoji puno oblika garancija te je iznio primjer u kojem neki od dobavljača daju osiguranje za svoju opremu.

Goran Rihelj (Agencija Pozitiva) osvrnuo se na dosadašnju raspravu te ustvrdio kako su, na žalost, Vijeća za prevenciju manje-više formalna u gradovima, ali i da su podcijenjena. On kao rješenje problematike nesavjesnih vlasnika životinja vidi u povezivanju svih dionika, izradi registra pasa u gradu i u izgradnji ograđenih prostora za pse. Napominje kako se nakon ovih preduvjeta koji daju alternativu može pristupiti kažnjavanju nesavjesnih vlasnika. Dotakao se i kampanje Čuvajmo naše za koju predlaže nastavak i daje poseban naglasak na mijenjaju svijesti ljudi

           

Profesor Damir Golub (Tehnička škola Nikole Tesle) ističe kako je u školama zaživio predmet građanski odgoj te kako se kroz školske sate posvećene građanskom odgoju mogu raditi teme Vijeća za prevenciju.

Karolina Šoš Živanović (Proni Centar za socijalno podučavanje) napomenula je kako mladi žele biti uključeni, ali da ih treba voditi i informirati te je predstavila aktivnost prevencije nasilja koja bi se održala u našem gradu kroz jednu predstavu za srednjoškolce.

Za navedenu predstavu ostaje uokviriti datum i sredstva, a dogovore preuzimaju Grad Vukovar, Policijska postaja Vukovar i udruge.

            Predsjednik Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru Marijan Pavliček – zatvara Sjednicu.

                                                               

Zapisnik vodio                                                         PREDSJEDNIK VIJEĆA ZA PREVENCIJU

Siniša Mitrović, stručni                                                             Marijan Pavliček, prof.

suradnik za razvoj civilnog društva,                            zamjenik gradonačelnika Grada Vukovara

rad s mladima i nacionalnim manjinama                                                   

 

pic 01Najnovija akcija Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru započela je 23. listopada na Trgu Republike Hrvatske u Vukovaru.

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, sazivam 10. Sjednicu Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru

pic 01Najnovija akcija Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru započela je 11. Veljače na autobusnom stajalištu ispred Dječjeg dispanzera na Trgu kralja Tomislava.

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, sazivam 9. Sjednicu Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru

KLASA:550-01/12-01/02    

URBROJ: 2196/01-02-13-20                        

Vukovar, 30. listopada 2013.

Z A P I S N I K

sa devete sjednice Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, održane dana 28. listopada 2013. godine u Gradskoj vijećnici s početkom u 12,00 sati i sljedećim dnevnim redom:

 1. Uvod, pozdrav
 2. Stanje sigurnosti i aktualna događanja
 3. Razno

 

U radu devete sjednice sudjelovali su članovi Vijeća za prevenciju imenovani rješenjem gradonačelnika Vukovara27. ožujka 2013. godine:

 1. DANIJELA STANKOVIĆ, nazočna u ime ŽELJKA SABOA, teologa, gradonačelnika Grada Vukovara, predsjednik
 2. MIRO BRADIĆ, načelnik PP Vukovar, zamjenik predsjednika
 3. LJUBICA MUDRI, dipl.pravnik, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vukovar, član
 4. RUŽICA TULIĆ, nazočna u ime MIRJANE HORVAT, dipl. iur. Pomoćnica predstojnice u Službi za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, član
 5. DRAŽEN ZOVKO, predsjednik Udruženja obrtnika Vukovar, član
 6. SLAVKO LUKIĆ, dipl.oec. Državni inspektorat RH – Područna jedinica Osijek, Ispostava Vukovar, član
 7. TONKO SABLIĆ, glavni tajnik Zajednice sportskih udruga Grada Vukovara, član
 8. SINIŠA MASLOVARA, nazočan u ime DAVORA AREŽINE, dipl.oec.Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar

 

 

Ostali prisutni:

 1. Siniša Mitrović, stručni suradnik za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama – Grad Vukovar
 2. Jasna Kolar, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Vukovar
 3. Marijan Kuprešak, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – Područna služba Vukovar
 4. Ivan Marijanović, HGK – Županijska komora Vukovar
 5. Ante Lohinski, Dom zdravlja Vukovar
 6. Mirna Marić, Policijska uprava Vukovarsko-srijemska
 7. Marina Bukal,Policijska uprava Vukovarsko-srijemska
 8. Ivan Branimir Vrdoljak, PP Vukovar
 9. Anica Birač, OŠ Josipa Matoša

10.Damir Golub, Tehnička škola Nikole Tesle, Vukovar

11.Milica Marić, OŠ Siniše Glavaševića

12.Martina Pavković, OŠ Siniše Glavaševića

13.Karolina Šoš Živanović, Proni Centar za socijalno podučavanje

14.Dijana Antunović Lazić, Europski dom Vukovar

 

 

Zamjenica gradonačelnika Danijela Stanković otvorila je sjednicu i pozdravila prisutne članove i članice Vijeća i goste te upoznala prisutne s dnevnim redom Sjednice, a zatim je prepustila riječ načelniku Policijske postaje Vukovar.

Načelnik policijske postaje Miro Bradić upoznao je nazočne sa stanjem sigurnosti i aktualnim događanjima u gradu Vukovaru te izjavio sljedeće:

Tijekom 9 mjeseci 2013. god. došlo je do smanjenja ukupnog broja kaznenih djela na području PP Vukovar za -10,71 %, odnosno, zabilježeno je 250 kaznenih djela, za razliku od 2012. god. kada je u istom razdoblju zabilježeno 280 kaznenih djela. U mjesecu rujnu zabilježeno je nekoliko kaznenih djela uvedenih po novom Kaznenom zakonu i to: Izazivanje nereda – 5, Javno poticanje na nasilje i mržnju – 1, i Prisila prema službenoj osobi – 3, a sva su počinjena tijekom prosvjeda vezano za uvođenje dvojezičnih natpisa na pločama državnih institucija u gradu Vukovaru.

Broj evidentiranih prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za 9 mjeseci ove godine je za 13,61 % veći nego za isto razdoblje prošle godine, odnosno, zabilježena su 192 prekršaja (2012. god. 169 prekršaja)

Za 15,00 % veći je broj prometnih nesreća u 9 mjeseci ove godine (161 prometna nesreća, za razliku od 2012. god. kada je zabilježeno 140 prometnih nesreća).

Vezano za problematiku ugostiteljskih objekata naglašeno je kako policija postupa po dojavama i kako se teško može utjecati na građane u ugostiteljskim objektima jer samim otvaranjem vrata u istima dolazi do buke. Poteškoća su i male kazne prema prekršiteljima te se čeka novi Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira.

S obzirom na porast prijava vezanih za nasilje u obitelji iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Ljubica Mudri (ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vukovar) predložila je osnivanje Obiteljskog savjetovališta u Vukovaru ili pomoć u snošenju troškova prijevoza za stručnjake koji bi dolazili u Vukovar iz razloga što Obiteljski centar Vukovarsko-srijemske županije koji se nalazi u Vinkovcima nema kapacitete kojim može pokriti cijelu našu županiju.

Anica Birač (ravnateljica OŠ Josipa Matoša) iznosi kako je njihova škola osigurala prostor i stručni tim za sličnu ideju, ali za sada samo za roditelje njihove škole. Isti se ima otvoriti u prosincu tekuće godine.

Profesor Damir Golub (Tehnička škola Nikole Tesle) ističe kako se još uvijek ništa nije pomaklo naprijed kada je u pitanju zapošljavanje psihologa koje trebaju srednje škole.

Karolina Šoš Živanović (Proni Centar za socijalno podučavanje) obavijestila je prisutne o provedbi projekta „Nasilje, ne hvala“ kojeg provodi Proni Centar za socijalno podučavanje. Iznosi kako su u razgovorima i istraživanjima s mladima došli do podatka o velikom broju mladih koji žele otići iz grada jer osjećaju pritisak i nelagodu zbog trenutačne situacije. Napominje i kako je prisutna diskriminacija mladih po nacionalnoj osnovi te predlaže Vijeću za prevenciju provedbu zajedničkih akcija kako bi se ublažili postojeći problemi kad su u pitanju mladih.

Siniša Mitrović, stručni referent za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama prezentirao je tijek kampanje „Čuvajmo naše“ u 2013. godini. Trenutačno se u gradu provodi završetak kampanje kroz postavljanje promotivnih materijala na dječja igrališta, klupe i koševe za otpad.

Zaključeno je da će nazočni na ovoj Sjednici poslati svoje prijedloge kako bi se odgovorilo na postojeću problematiku o kojoj se raspravljalo.

            Zamjenica gradonačelnika Danijela Stanković – zatvara Sjednicu.

   Zapisnik vodio                                                                 Predsjednik Vijeća za prevenciju

Siniša Mitrović, stručni                                             Željko Sabo, gradonačelnik Grada Vukovara

suradnik za razvoj civilnog društva,

rad s mladima i nacionalnim manjinama                                                  

                                                          

pic 01 tnVijeće za prevenciju u Gradu Vukovaru nastavlja kampanju Čuvajmo naše kroz akciju plakatiranja pod nazivom - Uništavanjem do ljepšeg grada?

Pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnji poslova u Opatiji se održava 5. međunarodna konferencija Sigurnost gradova - SIGG 2013.

Projekt prevencije „Zdrav za pet" provodi se ove godine u OŠ Antuna Bauera i Ekonomskoj školi Vukovar.

pic 01 tnOsma sjednica Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru održana je 21. prosinca 2012. godine u Gradskoj vijećnici Grada Vukovara pod vodstvom gradonačelnika Grada Vukovara i zapovjednika Policijske postaje Vukovar.