Na temelju članka 47. stavka 3. točke 7. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 Odluka Ustavnog suda RH, 3/20 i 3/21) i članka 32. stavak 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga proisteklih iz
Domovinskog rata od interesa za Grad Vukovar

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa / projekata iz programske skupine promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u iznosu od 127.000,00 kuna, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2022. godinu raspoređena u:
- Razdjel R.171, Glava R.171.04., Program R.171.04.01, Aktivnost R.171.04.01.01. (Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života)

II.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na temelju provedenog Javnog natječaja za predlaganje programa/projekata promicanja vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2022. godini čiji je nositelj Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo i provedene procjene prijedloga za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog natječaja „Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2022. godini“.

III.
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na sljedeće projekte i u sljedećim iznosima:

  1. Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata, OIB: 07321284009, za projekt „Komemorativno sportske aktivnosti braniteljske populacije“ u iznosu 14.000,00 kuna;
  2. Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata – podružnica Vukovarsko – srijemske županije“, OIB: 76215514079, za projekt „Pobjedi traumu – psihološko, socijalno i zdravstveno osnaživanje djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i ostalih članova njihovih obitelji“ u iznosu 12.000,00 kn;
  3. Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Vukovar, OIB: 72695703444, za projekt SŠNIDOR (Svehrvatsko športsko natjecanje invalida Domovinskog rata) u iznosu 15.000,00 kuna;
  4. Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata, OIB: 20313591753, za projekt „Djeca rata – nečujni krik“ u iznosu 20.000,00 kuna;
  5. Udruga policije vukovarskih branitelja Domovinskog rata Vukovar, OIB: 88073614032, za projekt „Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i psiho-fizičko osnaživanje branitelja i njihovih obitelji“ u iznosu 20.000,00 kuna;
  6. Udruga hrvatskih branitelja "Sajmište" Vukovar, OIB: 26710029292, za projekt „Da se ne zaboravi 91. godina“ u iznosu 12.000,00 kuna;
  7. Udruga "Vukovarski veterani" Vukovar, OIB: 90300435475, za projekt Ratni veterani - sportom do zdravlja i prijateljstva u iznosu 10.000,00 kuna;
  8. Udruga branitelja Vukovar – Kupres, OIB: 51060509350, za projekt „Vukovar – Kupres 2022.“ u iznosu 10.000,00 kn;
  9. Braniteljice Domovinskog rata RH, OIB: 88532144098, za projekt „Kreativni rad kao psihosocijalna pomoć – radionica“ u iznosu 14.000,00 kuna.

III.
Na temelju ove Odluke gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne Ugovore o dodjeli financijskih sredstava.

IV.
Za provođenje tehničkog dijela ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za obrazovanje, sport i branitelje, a za provođenje financijskog dijela Upravni odjel za financije i nabavu.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Grada Vukovara.

 

KLASA: 402-03/20-01/4
URBROJ:2196/01-02-21-24
U Vukovaru, 24. studeni 2021.


GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.