KLASA:402-01/16-01/10
URBROJ:2196/01-02-16-1
Vukovar, 13. rujna 2016. god.

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 7. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15) Gradonačelnik Grada Vukovara, dana 13. rujna 2016. god., donosi:

O D L U K U
o početku postupka realizacije programa

Članak 1.
Hrvatski državni sabor donio je 1999. godine Odluku o proglašenju 18. studenoga Danom sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. Danom sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. odaje se, dostojanstveno i primjereno, počast svim sudionicima obrane Vukovara, grada – simbola hrvatske slobode.
U postupku realizacije programa „18. studenoga - Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991." u Proračunu Grada Vukovara na poziciji (120-01) u 2016. godini osigurano je 1.000.000,00 kuna od kojih je za ovu namjenu predviđeno 300.000,00 kuna.

Članak 2.
Za osobu zaduženu za provedbu ovog postupka imenuje se Siniša Mitrović, stručni suradnik za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.