Financiranje udruga

Grad Vukovar objavljuje Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa sufinanciranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2020. godini iz Proračuna Grada Vukovara.

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o raspodjeli prostora na korištenje udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite - 204. vukovarske brigade 6 – P1

Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite objavljuje listu prvenstva za dodjelu prostora - (204. vukovarske brigade 6 – P1)

Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite za provođenje programa i projekata od interesa za opće dobro, imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu prostora na korištenje udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite (KLASA:372-03/18-01/9, URBROJ:2196/01-02-19-14 od 16. srpnja 2019. godine), izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Ažuriranje indikativnog kalendara natječajnog postupka Javnog natječaja za dodjelu prostora na korištenje udrugama – 204. vukovarske brigade br. 6

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti Grada Vukovara u 2020. godini. Na temelju tih podataka odredit će se prioritetna područja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro, a u skladu s ciljevima i prioritetima iz strateških dokumenata.

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara u 2020. godini. Zajednica sportskih udruga grada Vukovara objedinjuje i predlaže, a Grad Vukovar u propisanoj proceduri donosi Program javnih potreba, zajedno s godišnjim proračunom.

Temeljem Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17) objavljujemo izvješće o dodijeljenim sredstvima temeljem Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2019. godinu za aktivnosti udrugama koje pridonose Osnaživanju civilnog društva objavljenog 01. ožujka 2019. godine (KLASA:402-03/19-01/1, URBROJ:2196/01-02-19-2) s rokom podnošenja prijedloga do kraja tekuće godine ili do utroška sredstava.

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 4. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 9. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine" 26/15) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

Na temelju članka 47. stavak 3. točka 4. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 8. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupcima za dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama organizacijama civilnog društva („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 7/16 i 1/18), gradonačelnik Grada Vukovara donosi