Na temelju članka 96. st. 3. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18), članka 62. st. 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (NN br. 39/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Vukovara Klasa: 350-02/18-01/1; Urbroj: 2196/01-02-19-44 od 06. 06. 2019. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara, objavljuje

J A V N U    R A S P R A V U
O PRIJEDLOGU IZMJENE I DOPUNE
DETALJNOG PLANA UREĐENJA „PROŠIRENJE NOVOG GROBLJA" (DPU-1)

I. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja „Proširenje Novog groblja" (DPU-1) započet će 27. lipnja 2019. godine i završit će 11. srpnja 2019. godine.
II. Javni uvid u Prijedlog Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja „Proširenje Novog groblja" (DPU-1) biti će za vrijeme trajanja javne rasprave u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara (1. kat-ured 13.) u Vukovaru, Dr. Franje Tuđmana 1, svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati, te na mrežnim stranicama Grada Vukovara www.vukovar.hr
III. Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja „Proširenje Novog groblja" (DPU-1) održat će se u ponedjeljak 08. srpnja 2019. godine s početkom u 12:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Vukovara (3. kat) u Vukovaru, Dr. Franje Tuđmana 1.
IV. Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
- imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja „Proširenje Novog groblja" (DPU-1);
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje;
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja;
- dostavljaju pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave zaključno sa 11. srpnja 2019. godine na adresu: Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1;
V. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

KLASA: 350-02/18-01/1
URBROJ: 2196/01-2-19-48
Vukovar, 14. lipnja 2019. godine

Privremena Pročelnica
Žaklina Pul, mag.ing.aedif.

TEKST_DPU
1_DETALJNA NAMJENA POVRŠINA
2_A_PROMET
2_B_ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE I ENERGETSKI SUSTAVI
2_C_VODNOGOSPODARSKI SUSTAVI I ODLAGANJE OTPADA
3_PEJZAZNO UREDJENJE
4_A_UVJETI GRADNJE
4_B_PARCELACIJA
4_C_ETAPNOST
5_A_DETALJNI PRIKAZ UREDJENJA I ORGANIZACIJE
5_B_DETALJNI PRIKAZ ISKOLCENJA