Objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Proširenje Novog groblja" (DPU-1), koja je objavljena na mrežnim stranicama Grada Vukovara 17. lipnja 2019. godine te na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja također 17. lipnja 2019. godine.

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna DPU-a  "Proširenje Novog groblja" (DPU-1)