POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
ZA PRIJAM U SLUŽBU

KLASA:112-01/19-01/11
URBROJ:2196/01-2-19-15
Vukovar, 23. srpnja 2019.

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Grad Vukovar, Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom na radna mjesta; 1. Viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove (1 izvršitelj/ica) i
2. Viši referent za gradsku imovinu (1 izvršitelj/ica) na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca objavljen u „Narodnim novinama br. 67/19 dana 12. srpnja 2019. i na web stranici Grada Vukovara, dana 23. srpnja 2019. godine objavljuje


POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
(pisano testiranje i intervju)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti slijedeći kandidati, i to:
za radno mjesto Viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove (1 izvršitelj/ica )
1. Neda Vučković
2. Martina Prepunić
3. Dinka Felger Hnatko
4. Ana-Marija Prce
5. Martin Turkalj
6. Dejan Paunović

za radno mjesto Viši referent za gradsku imovinu (1 izvršitelj/ica)
1. Nebojša Bajić
2. Aleksandar Radeka
3. Mihaela Nović


II. Podnositeljima prijava koji ne ispunjavaju neki od formalnih uvjeta traženih natječajem pa ne mogu pristupiti pisanom testiranju, kao i podnositeljima nepotpunih i/ili nepravodobnih prijava upućena je pisana obavijest.
III. Pisano testiranje održati će se 29. srpnja 2019. godine u prostorijama gradske uprave Grada Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 1., s početkom u 9,00 sati.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju u naznačeno vrijeme povukao prijavu na natječaj.
Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Pisani test sastojati će se od 20 pitanja. Kod većine pitanja trebati će obaviti odabir između ponuđenih odgovora. Broj točnih odgovora biti će podijeljen s 2, što će dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (od 1 do 10).
Testiranje traje 60 minuta.
Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru objavljeni su na web stranici Grada Vukovara.
IV. Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Grada Vukovara u 10,30 sati istog dana.
Sa kandidatima koji ostvare najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju u 11,00 sati istog dana provesti će se intervju.
V. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Vukovara.

Predsjednica povjerenstva
Lidija Nikšić