Plan je Grada Vukovara da do kraja 2016. godine riješi sve preostale zahtjeve za leglizacijom bespravno izgrađenih objekata. Molimo sve građane koji su podnijeli nepotpune zahtjeve da u što skorijem roku upotpune iste kako bismo njihove objekte što prije legalizirali.

Nadležni upravni odjel u Gradu Vukovaru zaprimio je 2549 zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju.

Prema podacima Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja nadležni ured Grada Vukovara trenutno je na drugom mjestu po broju riješenih zahtjeva među nadležnim uredima u Republici Hrvatskoj, a pravomoćno ih je riješeno 1825 što čini 71,60 % . Osim toga, Grad Vukovar ispunio je zakonsku odredbu da postotak riješenih predmeta na dan 30. lipnja 2015. godine bude veći od 65 %.

Legal­izacija objekata u Repub­lici Hrvatskoj prethod­nih god­ina bila je moguća temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji, isključivo kada je objekt bio izve­den u skladu s prostornim planom. Od ljeta 2011. godine legal­izacija cijelih objekata ili rekonstruiranih (nado­grad­nja) reg­uli­rana je Zakonom koji je u velikoj mjeri bitno pojed­nos­tavio pos­tu­pak i omogućio legal­izaciju mimo para­metara pros­tornog plana, osim u nekim osjetljivim područjima (Nacionalni park, park prirode i sl.). Ipak zbog bro­jnih kom­pli­ci­ranih uvjeta i zaht­jeva Zakon je morao ići na doradu.

Novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama koji je stu­pio na snagu 04. kolovoza 2012. godine i donio je još više flek­si­bil­nosti u pogledu pos­tupka i mogućnosti legal­izacije, i to tako da sman­juje zaht­jeve za manje objekte i omogućuje legal­izaciju na širem području za sve objekte izgrađene do 21. lip­nja 2011. godine.

Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. godine.

Ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade odnosno postupak legalizacije započinjao je podnošenjem zahtjeva za izdavanje Rješenja o izve­de­nom stanju. Zakonski rok za podnošenje zahtjeva je bio 30. lipnja 2013. godine, odnosno 31. prosinca 2012. godine za zgrade za koje je građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje.

Zahtjevi za izdavanje rješenja o izvedenom stanju predavali su se upravnim odjelima nadležnim za izdavanje akata kojima se odobrava građenje, a za područje Grada Vukovara to je Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenje i gradnje i upravljanje gradskom imovinom.

U Gradu Vukovaru većina zahtjeva podnesena je za pomoćne objekte, zbog toga što su razlozi za Grad Vukovar specifični, a to su: obnova obiteljskih kuća i više stambenih zgrada, stambeno zbrinjavanje putem dodjele građevinskog materijala, darovanje građevina kojih je RH stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja i drugo, što je na određen način dokaz legalnosti predmetnih zgrada.
Česta pitanja građana odnose se na to koji su rokovi za dobivanje Rješenja o izvedenom stanju. Bitno je za naglasiti kako je nadležno upravno tijelo dužno u roku od 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva izdati rješenje o izvedenom stanju. Uredno podnesen zahtjev mijenja se u odnosu na kategoriju nelegalnog objekta, a objekti se dijele u 4 kategorije, i to za:

1. ZAHTJEVNU ZGRADU - Zgrada čija je građevinska bruto površina veća od 400m2, te zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska bruto površina veća od 1000m2 i zgrada javne namjene bez obzira na njezinu površinu:

Tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja, koju je izradio ovlašteni inženjer geodezije, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu;
Tri primjerka arhitektonske snimke, koju je izradio ovlašteni arhitekt;
Izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti;
Za zgrade javne namjene - izjave: ovlaštenog arhitekta te ovlaštenih inženjera građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u korištenju i bitni zahtjev zaštite od požara;

2. MANJE ZAHTJEVNU ZGRADU - Zgrada čija građevinska bruto površina nije veća od 400m2 i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska bruto površina nije veća od 1000m2:

Tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu;
Tri primjerka snimke izvedenog stanja, koju je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva;

3. JEDNOSTAVNU ZGRADU - Zgrada čija građevinska bruto površina nije veća od 100m2 bruto /zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska bruto površina nije veća od 400m2

Tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ;
Iskaz površina i obračunske veličine zgrade (građevinska bruto površina, broj etaža i visina zgrade u metrima, te obračunske veličine zgrade prema posebnim propisima kojima se uređuje obračun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa) koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva;
Foto dokumentaciju (najmanje četiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva pročelja zgrade);
Iskaz podataka za obračun naknade koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva.