Grad Vukovar će i ove akademske 2015./2016. godine subvencionirati cijenu mjesečne karte za gradski i međugradski prijevoz:

- redovnim studentima koji su stekli produženi (apsloventski) staž,
- redovnim studentima preddiplomskog, diplomskog, integriranog, interdisciplinarnog, stručnog i
specijalističkog diplomskog studija,

s prebivalištem na području Grada Vukovara za prijevoz na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Navedeno se odnosi i na prijevoz u gradu Vukovaru s pripadajućim naseljima.
Temeljem Odluke: KLASA: 402-08/15-01/228, URBROJ: 2196/01-02-15-1 od 22. rujna 2015. godine, redovni studenti navedenih studija trebaju se javiti u Gradsku upravu Vukovar, soba br. 2, a sa sobom trebaju ponijeti:
- potvrdu (original s pečatom) o redovnom upisu na studij za akademsku 2015./2016. godinu,
- presliku važeće osobne iskaznice studenta/ice,
- presliku potvrde o OIB-u.

Potvrde će biti izdavane od 29. rujna 2015. godine.