U skladu s odredbom članka 3. stavak 3. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliše (NN 64/08) objavljuje se informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat ''Arheološki park Vučedol''.

DOKUMENT...