Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, objavio je dana 14. siječnja 2015. godine Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave opreme za nadogradnju sustava prikupljanja otpada u pogledu obračuna naplate komunalne usluge odvoza otpada po volumenu i masi. Na objavljeni Javni poziv Grad Vukovar je podnio zahtjev za sufinanciranje nabave sljedeće opreme: 4 kompleta sustava elektronske evidencije sakupljanja komunalnog otpada prema volumenu za vozilo, 8000 komada RFID čipova za montažu na posude, 150 komada RFID čipova za montažu na kontejnere, 8150 komada naljepnica sa barcode oznakom za spremnike, 2 komada ručnog čitača RFID čipova i barcode oznaka, 1 komplet aplikativnog rješenja, 2 kompleta alata za montažu RFID čipova na posude, 4 kompleta instalacija opreme na vozila i aktivacija sustava, te je dostavio Fondu potpunu obveznu dokumentaciju sukladno Javnom pozivu.
U provedenom postupku je utvrđeno da Grad Vukovar zadovoljava propisane uvjete Javnog poziva, te isti ispunjava kriterije utvrđene općim aktima Fonda.
Nabavom predmetne nadogradnje sustava prikupljanja otpada omogućiti će se učinkovitije gospodarenje otpadom na području grada Vukovara, a sve u skladu s osnovnim načelima Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" br. 80/13 i 153/13) i Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 94/13), te ciljevima Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 130/05).
Fond će u sufinanciranju sudjelovati sa sredstvima pomoći u visini 80% procijenjene vrijednosti opreme čiji opravdani troškovi iznose ukupno 375.000,00 kuna, a najviše u iznosu do 300.000,00 kuna. Grad Vukovar je dužan osigurati preostali iznos financijskih sredstava potreban za nabavu predmetne opreme te provesti postupak nabave za odabir isporučitelja opreme sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Nakon provedbe postupka nabave Grad Vukovar i Fond će sklopiti Ugovor o neposrednom sufinanciranju nabave opreme za nadogradnju sustava prikupljanja otpada u pogledu obračuna naplate komunalne usluge odvoza otpada po volumenu ili masi na području grada Vukovara.