Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, objavio je dana 14. siječnja 2015. godine Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalnih vozila. Na objavljeni Javni poziv Grad Vukovar je podnio zahtjev za sufinanciranje nabave komunalnog vozila, i to: specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog i selektiranog otpada zapremine sanduka 16m3, te je dostavio Fondu potpunu obveznu dokumentaciju sukladno Javnom pozivu.
U provedenom postupku je utvrđeno da Grad Vukovar zadovoljava propisane uvjete Javnog poziva, te isti ispunjava kriterije utvrđene općim aktima Fonda.
Nabavom predmetnog komunalnog vozila omogućiti će se učinkovitije gospodarenje otpadom na području grada Vukovara, a sve u skladu s osnovnim načelima Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" br. 80/13 i 153/13) i Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 94/13), te ciljevima Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 130/05).
Fond će u sufinanciranju sudjelovati sa sredstvima pomoći u visini 80% procijenjene vrijednosti predmetnog vozila čiji opravdani troškovi iznose ukupno 1.272.981,93 kuna, a najviše u iznosu do 1.018.385,54 kuna. Grad Vukovar je dužan osigurati preostali iznos financijskih sredstava potreban za nabavu predmetnog vozila te provesti postupak nabave za odabir isporučitelja komunalnog vozila sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Nakon provedbe postupka nabave Grad Vukovar i Fond će sklopiti Ugovor o neposrednom sufinanciranju nabave predmetnog komunalnog vozila.