U svrhu provedbe projekta u području zaštite okoliša i prirode "Odvajam, čuvam i štedim!" izrađena je edukativno-informativna knjižica za građane grada Vukovara.

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13), jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati provođenje izobrazno-informativne aktivnosti. Grad Vukovar je prethodno u suradnji s tvrtkom "Komunalac" d.o.o. proveo javne tribine u pojedinim zonama grada kako bi se građani upoznali sa novom zakonskom regulativom i obvezom. Osim javnih tribina građani su i putem letaka dostavljanih na kućnu adresu upoznati sa navedenim obvezama.

Osnovni cilj projekta izrade edukativno-informativne knjižice za građane je informiranje građana o važnosti odvojenog sakupljanja otpada te poticanje građana na isto i to na slikovit način, koji bi jasno ukazao na to da građani razdvajanjem otpada, između ostaloga štede vlastiti novac. Planirani učinci projekta će biti vidljivi kroz ekološku osviještenost građana o važnosti pametnog gospodarenja vlastitim proizvedenim otpadom, informiranosti građana gdje mogu odložiti koju vrstu otpada, rasporedima sakupljanja otpada te postižući znatno veću količinu odvojeno sakupljenog korisnog otpada i značajno smanjenje proizvedenog miješanog komunalnog otpada.. Projekt ima veliki značaj za održivi razvoj područja Grada Vukovara, kao i za poticanje aktivnosti koje imaju za cilj jačanje svijesti, obuku i obrazovanje u sustavu gospodarenja otpadom.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju projekta „Odvajam, čuvam i štedim!" sudjeluje sa sredstvima pomoći u visini 80% opravdanih troškova. Ukupna vrijednost projekta iznosi 55.748,75 kuna. Grad Vukovar osigurava preostali iznos financijskih sredstava potreban za provođenje projekta.

 Edukativnu-informativnu knjižicu možete preuzeti ovdje