KLASA: 112-01/20-01/14
URBROJ: 2196/01-3-20-1
Vukovar, 07. rujna 2020. godine

 

Na temelju članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, dalje: Zakon), pročelnik Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, raspisuje sljedeći

 

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme, u trajanju od 18 (osamnaest) mjeseci, uz probni rad od 2 (dva) mjeseca u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, za radno mjesto:

 

1.Administrativni tajnik za poslove društvenih djelatnosti, za obavljanje poslova
asistenta na upravljanju projektom „Pokloni mi osmijeh - II“ — 1 izvršitelj (m/ž)
uz sljedeće posebne uvjete:

- srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- položen vozački ispit B kategorije
- poznavanje rada na računalu.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Sukladno članku 14. Zakona, osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim
poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.
Uz gore navedene posebne uvjete, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u
službu, propisane u članku 12. Zakona (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima).
U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
U Gradu Vukovaru nije osigurana zastupljenost srpske nacionalne manjine sukladno članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), a pripadnici ove nacionalne manjine dužni su se pozvati u prijavi na Oglas na to pravo. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), uz prijavu na Oglas nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati, a potrebo je priložiti sljedeće:
- prijava (vlastoručno potpisana),
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, domovnice),
- presliku vozačke dozvole za B kategoriju,
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da kod njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati – izjava se podnosi na obrascu koji je dostupan na web-stranici Grada Vukovara).

Traženi dokumenti se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat je dužan prije donošenja rješenja o prijmu u službu dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na Oglas.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na Oglas podnose se u zatvorenim omotnicama s naznakom „Ne otvaraj - Oglas“ putem pošte na adresu: Grad Vukovar, Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu-Administrativni tajnik za poslove društvenih djelatnosti, za obavljanje poslova asistenta na upravljanju projektom „Pokloni mi osmijeh – II”“, dr. F. Tuđmana br. 1, Vukovar ili se predaju neposredno na istoj adresi (na mjesto predviđeno za predaju pismena-kod portira), u roku od 8 dana od dana objave Oglasa.

Oglas se objavljuje na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-, Područni ured Vukovar, službenim stranicama Grada Vukovara (www.vukovar.hr) i Oglasnoj ploči Grada Vukovara.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog Oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i takva prijava neće biti razmatrana, te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest. Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je upućena nema pravo na podnošenje pravnog lijeka.
Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na web-stranici te na Oglasnoj ploči Grada Vukovara, najkasnije 5 dana prije održavanja provjere.
O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana, računajući od dana isteka roka predviđenog za podnošenje prijava na Oglas.
Na web-stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Na navedenoj web-stranici te na Oglasnoj ploči Grada Vukovara bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

PROČELNIK:
Dražen Kobašević, mag.ing.stroj.

TEKST OGLASA

IZJAVA O NEPOSTOJANJU ZAPREKA

OBAVIJESTI I UPUTE 

 

Izvor dokumenata za testiranje:

OPĆI UVJETI koji se primjenjuju na projekte financirane iz EU u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Priprema-programskih-dokumenata-za-financijsko-razdoblje-EU-2014-2020 - Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020