Na temelju odredbi članka 47. stavka 3. točke 5. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20 i 3/21) i članka 17. i 18. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18, 3/20 i 8/20) i Odluke o prodaji nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda KLASA: 940-01/21-01/35, URBROJ: 2196/01-02-21-2 od 07. lipnja 2021. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

N A T J E Č A J
za prodaju nekretnine na temelju
javnog prikupljanja ponuda


1. PREDMET PRODAJE

Prodaje se nekretnina u vlasništvu Grada Vukovara upisana na k.č. br. 4663/5 suvlasnički dio 4982/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO ( E-2 ) u k.o. Vukovar, koja u naravi predstavlja dvo-sobni stan u Islandskoj ulici br. 15 u Vukovaru, stambene površine 46,61 m² i dvorište površi-ne 270 m².

Namjena nekretnine sukladno GUP-u Grada Vukovara ( “Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 5/07, 4/12, 11/15 i 12/18 ) je S-stambena namjena.

Nekretnina se kupuje prema načelu „viđeno-kupljeno“ te se ne priznaju naknadni prigovori na kvalitetu i kvantitetu iste.

2. NAČIN PROVOĐENJA PRODAJE

Nekretnina koja je predmet prodaje prodat će se putem javnog prikupljanja ponuda. Ovo javno prikupljanje ponuda bit će objavljeno na web stranicama Grada Vukovara i u Vukovarskim novinama.

3. KUPOPRODAJNA CIJENA ZEMLJIŠTA I NAČIN PLAĆANJA

Početna kupoprodajna cijena nekretnine koja je predmet prodaje iznosi 111.325,00 kn ( s uračunatim PDV – om ).

4. JAMČEVINA

Natjecatelji su dužni prije javnog otvaranja pisanih ponuda uplatiti jamčevinu u iznosu 10% od početne cijene vrijednosti nekretnine. Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Vukovara, i to: IBAN HR7525000091851800005 model 24 poziv na broj 7889 – OIB ponuditelja.
Nakon donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima jamčevina će se vratiti u roku 30 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Prilikom vraćanja jamčevine, ponuditelj kojem se vraća jamčevina nema pravo na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.

5. SUBJEKTI KOJI MOGU SUDJELOVATI NA NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja na javnom prikupljanju ponuda imaju:
1. sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani članica Europske unije;
2. sve pravne osobe s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj ili s poslovnim nastanom u članici Europske unije;
3. sve ostale fizičke i pravne osobe ako ispunjavaju propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske kako je propisano osmim dijelom Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

 

6. POPIS DOKUMENTACIJE KOJU PONUDA MORA SADRŽAVATI:

1. popunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj (obrazac se nalazi u privitku natječaja na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr),
2. preslika osobne iskaznice za ponuditelje fizičke osobe državljane Republike Hrvatske ili odgovarajući dokument (preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača) kojim se dokazuje prebivalište i državljanstvo za ponuditelje koji nisu državljani Republike Hrvatske,
3. za ponuditelje pravne osobe preslika izvatka iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje pravna sposobnost ponuditelja (dokumentacija ne smije biti starija od 6 mjeseci ),
4. brojkama i slovima točno ispisan ponuđeni iznos kupoprodajne cijene s uračunatim PDV-om,
5. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
6. izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju dospjelog nepodmirenog dugovanja prema Republici Hrvatskoj, Gradu Vukovaru i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Vukovara (Tehnostan d.o.o., Komunalac d.o.o., Vodovod grada Vukovara d.o.o., Razvojna agencija Vukovar d.o.o., Hrvatski radio Vukovar d.o.o. i Vukovarska gospodarska zona d.o.o.), koja ne smije biti starija od 30 dana,
7. presliku broja tekućeg ili žiro računa ponuditelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine u slučaju da isti nije najpovoljniji ponuditelj,
8. izjavu ponuditelja, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
Napomena:
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je neki od dokumenata na stranom jeziku, ponuditelj obavezno uz izvornik dokumenta mora priložiti i njegov ovjereni prijevod na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača. U ponudi se ne smije ništa prepravljati, jer će se takva ponuda smatrati nevaljanom i neće se razmatrati. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
Prodavatelj zadržava pravo odustati od prodaje i poništiti Natječaj u svako doba prije donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

7. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljnija ponuda je ona koja ispunjava sve uvjeta iz natječaja i sadrži najviši ponuđeni iznos kupoprodajne cijene, a koja ne može biti manja od početne kupoprodajne cijene iz točke 3. ovoga Natječaja.
Ako je više sudionika Natječaja ponudilo istu cijenu, najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja je prije zaprimljena u Gradu Vukovaru.

8. SKLAPANJE UGOVORA I PLAĆANJE

Nakon što Povjerenstvo nadležno za provedbu natječaja utvrdi najpovoljniju ponudu, a Gradonačelnik donese Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odabrani ponuditelj je dužan sklopiti ugovor o kupoprodaji u roku 30 dana od dana kada je primio pisanu obavijest o izboru najpovoljnije ponude, u suprotnom gubi pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu za kupljenu nekretninu platiti u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji, jednokratnom uplatom na račun Grada Vukovara.
Prodavatelj izdaje kupcu tabularnu ispravu radi uknjižbe prava vlasništva u zemljišnim knjigama nakon isplate cjelokupne kupoprodajne cijene.

9. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Vukovarskim novinama i na web stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr. zaključno s 28. lipnja 2021.

Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenim iznosom kupoprodajne cijene ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno putem pisarnice Grada Vukovara (ured br. 1) na adresu:

Grad Vukovar,
Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar
"Ponuda za Natječaj za prodaju nekretnine u Islandskoj ulici u Vukovaru
– ne otvaraj"

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 30. lipnja 2021. godine u 09:00 sati.

Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu kod javnog bilježnika uz obveznu prethodnu najavu na broj telefona 032/456-563 radi osiguranja pridržavanja epidemioloških mjera.

10. ZAVRŠNE ODREDBE

Sve dodatne informacije vezane za Natječaj mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, ured br. 15, svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 14.00 sati i na telefon: 032/456-563.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/21-01/35
URBROJ: 2196/01-02-21-3
Vukovar, 07. lipnja 2021. godine


Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.

TEKST NAJEČAJA

OBRAZAC PRIJAVE NA NATJEČAJ S PRIVOLOM