KLASA: 112-01/21-01/5
URBROJ: 2196/01-7-21-13
Vukovar, 07. lipnja 2021. godine

 

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (″Narodne novine″ br. 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša, donosi

 

ODLUKU O
PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

I. Iz razloga ne pristizanja niti jedne uredne prijave poništava se Natječaj za prijam u službu u Grad Vukovar, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša, na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent-komunalni redar, KLASA: 112-01/21-01/5, URBROJ: 2196/01-7-21-1, objavljen 21. svibnja 2021. godine u Narodnim novinama br. 55/2021 i na službenoj internet stranici Grada Vukovara.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama i na službenoj internet stranici Grada Vukovara.

III. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

Pročelnik:

Dražen Čulig, dipl.ing.prometa