GRADONAČELNIK

KLASA: 080-01/21-01/1
URBROJ: 2169/01-02-21-3
Vukovar, 21. rujna 2021. godine

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca u Gradu Vukovaru:

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE
1. Pročelnik/ca (1 izvršitelj/ica) uz sljedeće posebne uvjete:
- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom.

URED GRADONAČELNIKA
2. Pročelnik/ca (1 izvršitelj/ica) uz sljedeće posebne uvjete:
- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke,
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom.

UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE
3. Pročelnik/ca (1 izvršitelj/ica) uz sljedeće posebne uvjete:
- magistar struke ili stručni specijalist pravne, društvene, ekonomske, tehničke ili biotehničke struke,
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom.

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
4. Pročelnik/ca (1 izvršitelj/ica) uz sljedeće posebne uvjete:
- magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili tehničke struke,
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom.


UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
5. Pročelnik/ca (1 izvršitelj/ica) uz sljedeće posebne uvjete:
- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne ili tehničke struke,
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a.
Uvjet magistra struke ili stručnog specijalista struke, temeljem odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 74/10 i 125/14) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos kod privatnog poslodavca, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu sa posebnim propisima ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima netom navedenog stupnja obrazovanje (stručne spreme) i struke.
Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema položen državni stručni ispit može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita ili stjecanje ovlaštenja u roku od jedne godine od prijma u službu, u protivnom joj prestaje služba po sili zakona.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (″Narodne novine″, broj 121/17, 98/19 i 84/21), čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (″Narodne novine″, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (″Narodne novine″, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, i to:
• kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovoga natječaja i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,
• kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da nije koristio pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem čl. 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te dokaz da raniji radni odnos nije prestao otkazom uslijed skrivljenog ponašanja radnika, otkazom radnika ili sporazumom,
• kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta ovim natječajem, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
U Gradu Vukovaru nije osigurana zastupljenost srpske nacionalne manjine sukladno članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, a pripadnici ove nacionalne manjine dužni su se pozvati u prijavi na natječaj na to pravo. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (″Narodne novine″, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), uz prijavu na natječaj nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice, domovnice ili vojne iskaznice),
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje pet godina (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točkama a) i b)):
a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje) odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje
b) potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima (preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu i slično),
- presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca, izvornik),
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da kod njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati - izjava se podnosi na obrascu koji je dostupan na internetskoj stranici Grada Vukovara).
Traženi prilozi se prilažu u neovjerenoj preslici. Priloženi dokumenti moraju biti čitki i pregledni, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o imenovanju predočiti izvornike istih.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o imenovanju.
Prijave na natječaj podnose se u zatvorenim omotnicama s naznakom "Ne otvaraj - Javni natječaj za imenovanje pročelnika --------- (navesti naziv službe ili upravnog odjela)" putem pošte na adresu: Grad Vukovar, Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika, Dr. F. Tuđmana 1, Vukovar ili se predaju neposredno na istoj adresi ured broj 1, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina prijava neće biti razmatrana, te će joj o tome će biti dostavljena pisana obavijest.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku te prijavom na ovaj natječaj pristaju da se njihovi osobni podatci objave na službenoj internetskoj stranici i oglasnoj ploči Grada Vukovara u svrhu objave rezultata i poziva na testiranje.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Grad Vukovar, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Grad Vukovar s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Na internetskoj stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Vukovara bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.